Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý từ mã đề 301 đến 324

Hệ thống đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý theo mã đề được tổng hợp nhằm giúp việc tra cứu, đối chiếu kết quả làm bài của các em học sinh dễ dàng và nhanh nhất.
Mục lục bài viết:
I. Đề thi
II. Câu trả lời

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý

Vậy là bạn vừa hoàn thành xong đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý. Để giải tỏa căng thẳng, lo lắng và đón chờ kết quả thi, các em học sinh có thể tự kiểm tra, đánh giá kết quả bài thi của mình bằng cách tham khảo đề thi và đáp án của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm 2021 môn Địa lý theo mã đề thi của em.

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý

thi mon dia li thpt 2021

để hoàn thành kỳ thi ở diadia 2021

thi mon quoc gia thpt nam 2021

Kỳ thi là kỳ thi quốc gia

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý

– Mã 301:

– Mã 302:

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45.A

46. ​​CŨ

47.A

48.BELL

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.B

52. CŨ

53. CŨ

54. CŨ

55. BỎ

56. BỎ

57. CŨ

58. Một

59. BỎ

60. Một

61. BỎ

62. BỎ

63.A

64.C

65. BỎ

66.DOWN

67.A

68. CŨ

69. CŨ

70. Một

71. CŨ

72. Một

73. A

74. XÓA

75. CŨ

76. Một

77. CŨ

78. XÓA

79. A

80. BỎ

– Mã 303:

41. DỄ DÀNG

42.C

43.A

44. BỎ

45. CŨ

46. ​​BỎ

47. Một

48. CŨ

49. CŨ

50. CŨ

51. A

52. CŨ

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. TUỔI

56. BỎ

57. DỄ DÀNG

58. Một

59. DỄ DÀNG

60. A

61. DỄ DÀNG

62. CŨ

63. A

64. CŨ

65. A

66. Một

67. CŨ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. TUỔI

71. A

72. KÍCH THƯỚC

73. DỄ DÀNG

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CŨ

77. A

78. DỄ DÀNG

79. DỄ DÀNG

80. Một

– Mã 305:

305

– Mã 306:

41. BỎ

42. BỎ

43. BỎ

44. Một

45. BỎ

46. ​​CŨ

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. BỎ

50. DỄ DÀNG

51. CŨ

52. CŨ

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. Một

57. BỎ

58. DỄ DÀNG

59. Một

60. BỎ

61. CŨ

62. BỎ

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70. CŨ

71. XÓA

72. KÍCH THƯỚC

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. DỄ DÀNG

77. CŨ

78. CŨ

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG

– Mã 307:

41. BỎ

42. BỎ

43. CŨ

44. Một

45. DỄ DÀNG

46. ​​Một

47. CŨ

48. A

49. A

50. BỎ

51. BỎ

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. Một

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. Một

61. A

62. Một

63. CŨ

64. CŨ

65. Một

66. XÓA

67. CŨ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. CŨ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CŨ

77. CŨ

78. Một

79. BỎ

80. Một

– Mã 308:

41. CŨ

42. NGỰA

43. Một

44. CŨ

45. CŨ

46. ​​Một

47. CŨ

48. Một

49. CŨ

50. CŨ

51. Một

52. A

53. BỎ

54. A

55. DỄ DÀNG

56. Một

57. Một

58. BỎ

59. DỄ DÀNG

60. HẾT

61. DỄ DÀNG

62. BỎ

63.BELL

64.BELL

65. DỄ DÀNG

66. DỄ DÀNG

67. CŨ

68.DỤC

69. DỄ DÀNG

70. TUỔI

71. DỄ DÀNG

72. XÓA

73. XÓA

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76.BELL

77. BỎ

78. CŨ

79.BELL

80. BỎ

– Mã số 309:

41. CŨ

42. BỎ

43. Một

44. BỎ

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. CŨ

51. DỄ DÀNG

52. A

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. DỄ DÀNG

57. BỎ

58. XÓA

59. Một

60. Một

61. DỄ DÀNG

62. A

63. BỎ

64. DỄ DÀNG

65. A

66. CŨ

67. A

68. CŨ

69. CŨ

70. BỎ

71. XÓA

72. BỎ

73. Một

74. CŨ

75. CŨ

76. DỄ DÀNG

77. DỄ DÀNG

78. A

79. BỎ

80. DỄ DÀNG

– Mã 310:

310

– Mã số 311:

Dee

– Mã số 312:

Dee

– Mã số 313:

Phái đoàn đến học tại trung tâm thành phố 313

– Mã số 314:

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45.BELL

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. CŨ

51. A

52. DỄ DÀNG

53. BỎ

54. DỄ DÀNG

55. CŨ

56. Một

57. A

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. XÓA

62. Một

63. CŨ

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. Một

67. CŨ

68. Một

69. CŨ

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. DỄ DÀNG

73. BỎ

74. A

75. XÓA

76. CŨ

77. A

78. XÓA

79. A

80. CŨ

– Mã số 315:

rất nhiều để hoàn thành đề thi thpt 2021 mon dia li ma de 315

– Mã số 316:

41. A

42. BỎ

43.C

44. DỄ DÀNG

45. TUỔI

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. A

49. BỎ

50. BỎ

51. Một

52. DỄ DÀNG

53. Một

54. BỎ

55. CŨ

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. CŨ

59. DỄ DÀNG

60. Một

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. Một

67.

68. CŨ

69. Một

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. KÍCH THƯỚC

73. CŨ

74. BỎ

75. CŨ

76. XÓA

77. Một

78. DỄ DÀNG

79. CŨ

80. CŨ

– Mã số 317:

rất nhiều để hoàn thành đề thi thpt 2021 mon dia li ma de 317

– Mã 318:

kỳ thi sẽ hoàn thành vào năm 2021 với địa chỉ 318

– Mã số 319:

41. BỎ

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. Một

45. Một

46. ​​Một

47. DỄ DÀNG

48. BỎ

49. Một

50. DỄ DÀNG

51. CŨ

52. Một

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. Một

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. XÓA

59. TUỔI

60. BỎ

61. CŨ

62. CŨ

63. A

64. Một

65. DỄ DÀNG

66. A

67. XÓA

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70. Một

71. CŨ

72. KÍCH THƯỚC

73. DỄ DÀNG

74. XÓA

75. XÓA

76. XÓA

77. A

78. DỄ DÀNG

79. CŨ

80. DỄ DÀNG

– Mã 320:

41. BỎ

42. A

43. DỄ DÀNG

44. Một

45. A

46. ​​Một

47. DỄ DÀNG

48. CŨ

49. DỄ DÀNG

50. BỎ

51. BỎ

52. CŨ

53. DỄ DÀNG

54. CŨ

55. BỎ

56. BỎ

57. DỄ DÀNG

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. QUÁ

61. Một

62. CŨ

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. A

66. Một

67. XÓA

68. DỄ DÀNG

69. DỄ DÀNG

70. Một

71. Một

72. KÍCH THƯỚC

73. CŨ

74. CŨ

75. CŨ

76. A

77. CŨ

78. CŨ

79. Một

80. CŨ

– Mã số 321:

rất nhiều để hoàn thành đề thi thpt 2021 mon dia li ma de 321

– Mã số 322:

aplenty thi xong thpt 2021 mon dia li ma de 322

– Mã 323:

41. BỎ

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. BỎ

45. CŨ

46. ​​Một

47. CŨ

48. Một

49. A

50. Một

51. A

52. DỄ DÀNG

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. Một

56. Một

57. BỎ

58. CŨ

59. BỎ

60. BỎ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. CŨ

67. DỄ DÀNG

68. XÓA

69. CŨ

70. Một

71. A

72. BỎ

73. XÓA

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. Một

77. BỎ

78. CŨ

79. CŨ

80. DỄ DÀNG

– Mã 324:

kỳ thi sẽ được hoàn thành vào năm 2021 với địa chỉ 324

—————CHẤM DỨT—————-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-dia-ly-64496n.aspx
Ngoài Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý cũng được Thuthuat.Taimienphi.vn cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sửĐáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Giáo dục công dân để hỗ trợ họ trong nghiên cứu của họ.

Bạn thấy bài viết Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý từ mã đề 301 đến 324 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Những hình ảnh hài hước về Covid-19 bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Thi THPT

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button