Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch sử (Đề 4)

Câu 1: Mục đích quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là
A. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc
B. Thực hiện quyền bình đẳng và quyền tự quyết giữa các dân tộc
C. Duy trì hoà bình và an ninh thế giới
D. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên
Câu 2: Năm 1949 dã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?
A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
B. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc “chịến tranh lạnh”    của Mĩ.
C. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn
D. Liên Xô chê tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 3: Những nước nào được mệnh danh là “ 3 con rồng” ở châu Á?
A. Hàn Quốc, Hồng Kong,  Đài Loan
B. Hàn Quốc, Hồng  Kong,  Trung Quốc
C. Hàn Quốc, Việt Nam,  Đài Loan
D. Trung Quốc, Hồng Kong,  Đài Loan
Câu 4: Ai là người khởi xướng cuộc cải cách kinh tế – xã hội  ở Trung Quốc?
A. Mao Trạch Đông
B. Đặng Tiểu Bình
C. Lưu Thiếu Kỳ
D. Giang Thanh
Câu 5: Ngày 8/8/1967 sự kiện nổi bật gì diễn ra ?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc                    
B. Thành lập tổ chức NATO
C. Thành lập tổ chức EU                                     
D.  Thành lập tổ chức ASEAN
Câu 6: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là
A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
B. Campuchia, Malaixia, Brunây.
C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.
D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.
Câu 7: Nguyên nhân quan trọng tạo nên sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai mà nhiều nước khác có thể học tập được là
A. Mỹ có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ cao, năng động, sáng tạo
B. Áp dụng thành công những thành tựu của khoa học kĩ thuật, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất
C. Trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
D. Do các chính sách và hoạt động điều tiết của nhà nước
Câu 8: Biện pháp Nhật Bản thực hiện trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật để đạt hiệu quả cao nhất là
A. Đầu tư vốn để nghiên cứu khoa học.
B. Mua bằng phát minh sáng chế.
C. Hợp tác với các nước khác.
D. Đánh cắp bằng phát minh sáng chế.
Câu 9: Quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) được thiết lập từ năm
A. 1979
B. 1990
C. 1995
D. 1999
Câu 10: Sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước Tây Au tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi:
A. Học thuyết Tơ-ru-man của Mĩ.
B. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO, 
C. Chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mì.
D. Sự thành lập khối quân sự NATO.
Câu 11. Thách thức chung lớn nhất mà Việt Nam và các quốc gia ở khu vực Châu Á phải đối mặt từ giữa thế kỉ XIX là:
A. Tiến hành cải cách hay thủ cựu
B. Đương đầu với nguy cơ bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây
C. Khôi phục chế độ phong kiến đang trên đà khủng hoảng suy vong
D. Xoa dịu những mâu thuẩn trong lòng xã hội đang phát triển gay gắt
Câu 12: Mục đích Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là
A. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
B. Để bù vào thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa làn thứ nhất.
C. Để khẳng định vị thế kinh tế của Pháp trong thế giới tư bản.
D. Để thúc đẩy sự phát triển  kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
Câu 13: Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội XVIII Đảng xã hội Pháp tại thành phố nào?
A. Pari.                    
B. Tua.        
C. Mác xây.                    
D. Lion.
Câu 14: Tháng 6-1925, tại Quảng Châu-Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức
A. Cộng sản đoàn.
B. Hội Liên hiệp thuộc địa.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
Câu 15: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân ?
A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung quốc.
B. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.
C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.
D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.
Câu 16: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam vì:
A. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối trong phong trào cách mạng Việt Nam.
B. Đã tập hợp được tất cả  lực lượng cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo ra sức mạnh tổng hợp.
C. Chứng tỏ sức mạnh của liên minh công – nông là 2 lực lượng nồng cốt của cách mạng để giành thắng lợi.
D. Là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời đại mới.
Câu 17: Câu thơ sau đây của Chế Lan Viên: Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” chính là nói về sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?
A. Gởi bản yêu sách đến Hội nghị Véc Xai năm 1919
B. Đọc bản sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin (1920) 
C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925)
D. Thành lập tổ chức Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (7/1925)
Câu 18. Ý nghĩa lớn nhất của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là?
A. Là kết quả của quá trình đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam
B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam
D. Là bước chuẩn bị tất yếu có tính chất quyết định cho sự phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng
Câu 19: Lực lượng cách mạng đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào?
A. Công nhân và nông dân.
B. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức, trung nông.
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.
D. Công nhân, nông dân, tư sản.
Câu 20: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929- 1933 ) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao? 
A. Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào tất cả các nước thuộc địa.
B. Đời sống nhân dân thuộc địa càng cơ cực , đói khổ.
C. Kinh tế suy sup tiêu điều, phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
D. Kinh tế chịu đựng hậu quả nặng nề, đời sống nhân dân  khổ cực.
Câu 21: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ – Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?
A. Thể hiện rõ bản chất cách mạng . Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân.
B. Vì lần đầu tiên chính quyền của địch tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước.
C. Lần đầu tiên chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ của một dân tộc được độc lập
D. Chính quyền Xô viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo cùa Đảng.
Câu 22: Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?
A. Mặt trận Liên Việt.
B. Mặt trận Đồng Minh.
C. Mặt trận Việt Minh.
D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.
Câu 23: Hội nghị trung ương Đảng lần 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì:
A. Giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. Xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là phát xít Nhật.
C. Đặt vấn đề dân tộc cho toàn cõi Đông Dương.
D. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
Câu 24: “ Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”. Đoạn văn trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào?
A. Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939).
B. Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941).
C. Trong thư gửi đồng bào toàn quốc sau hội nghị trung ương lần thứ 8.
D. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Câu 25: “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững  quyền tự do độc lập ấy.” Đó là nội dung của:
A. Lời  kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
B. Tuyên ngôn độc lập.
C. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.
D. Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh.
Câu 26: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945?
A. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
B. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
C. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
D. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
Câu 27: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám bao gồm.
A. Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính
B. Sự đe dọa của quân Trung Hoa dân quốc
C. Sự can thiệp của quân Mỹ và quân Trung Hoa dân quốc
D. Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính và nguy cơ giặc ngoại xâm
Câu 28: Sau thất bại trong chiến dịch Biên Giới Thu – Đông 1950, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, dựa vào viện trở của Mỹ, Pháp đề ra kế hoạch.
A. Bôlaec    
B. Rơ ve
C. Đờ lát đơ tát xi nhi
D. Na va
Câu 29: Bước 1 của  kế hoạch Nava từ Thu Đông 1953 và Xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?
A. Miền  Bắc
B. Miền Nam
C. Cả  hai miền Nam –Bắc
D. Tây Bắc 
Câu 30: Vì sao  tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?
A. Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta 
B. Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu
C. Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố 
D. Câu A và C đúng 
Câu 31: Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là gì ?
A. Thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất tiêu biểu cho tinh thần chiến đâu anh hùng, bất khuất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.
B. Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỉ XX.
C. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
D. Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự đấu tranh giải phóng mình.
Câu 32: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ cách mạng của 2 miền Nam-Bắc sau Hiệp định Giơ -ne-vơ 
A. Đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.
B. Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất.
C. Miền Bắc tiến hành  hàn gắn vết thương, khôi phục kinh tế.
D. Miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân
Câu 33: Để  biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành  căn cứ quân sự ở Đông Dương và Đông Nam Á, Mĩ đã làm gì?
A. Giúp đỡ nhân dân miền Nam Việt Nam khắc phục hậu quả  của chiến tranh.
B. Thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơ -ne-vơ  mà Pháp chưa thi hành.
C. Viện trợ cho Pháp để  kéo dài và quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương .
D. Dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam.
Câu 34: Để hạn chế sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta, Mĩ đã dùng thủ đoạn nào?
A. Dùng thủ đoạn chính trị.
B. Dùng thủ đoạn kinh tế.
C. Dùng thủ đoạn văn hóa. 
D. Dùng thủ đoạn ngoại giao. 
Câu 35: Điểm khác nhau cơ bản giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
A. Là trận quyết chiến chiến lược.
B. Ta chủ động tiến công.
C. Tập trung lực lượng đến mức cao nhất
D. Thực hiện phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
Câu 36: Nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975 là
A. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
B. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.
C. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
D. Ổn định tình hình chính trị – xã hội ở miền Nam.
Câu 37: Quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa mấy thông qua?
A. Quốc hội khóa V.
B. Quốc hội khóa VI.
C. Quốc hội khóa VII.
D. Quốc hội khóa VIII.
Câu 38: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước bài học cách mạng nào được Đảng ta chủ trương vận dụng để giải quyết vấn đề biển đảo trong giai đoạn hiện nay?
A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.
B. Không ngừng tăng cường và củng cố khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân.
C. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Việt Nam.
D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế.
Câu 39: Nội dung nào phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hai hệ thống Véc xai – Washington với trật tự hai cực Ianta? 
A. Đều do các nước nước đế quốc thiết lập nên để phục vụ lợi ích của các nước đó.
B. Đều thành lập các tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới.
C. Đều chi thế giới ra làm hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa
D. Đều là hệ quả của chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 40: Trước khi Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản, lịch sử Việt Nam đã từng chứng kiến những khuynh hướng cứu nước nào diễn ra không thành công?
A. Khuynh hướng phong kiến cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
B. Khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng dân chủ tư sản (những năm đầu thế kỉ XX)
C. Khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản (hai thập kỉ đầu thế kỉ XX)
D. Khuynh hướng phong kiến (cuối thế kỉ XIX) và khuynh hướng dân chủ tư sản ( đầu thế kỉ XX)
 

Nguồn bài viết: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch sử (Đề 4) Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lịch Sử

#baitap #tacgiatacpham #lichsu #tieuhocchauvanliem

Xem Thêm:   Bài 5: Phong Trào CM 1930 -1931 Và Cuộc Đấu Tranh 1932 – 1935

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *