Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Luyện tập áp dụng trang 15 SGK Toán 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Một hộp có 4 viên kẹo, trong đó có 1 viên kẹo màu hồng, 1 viên kẹo màu xanh, 1 viên kẹo màu vàng và 1 viên kẹo màu cam; Những viên kẹo có cùng kích thước. Chọn ngẫu nhiên một viên kẹo trong hộp.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của kẹo lấy ra.

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của viên kẹo đã lấy ra.

c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

Xem thêm:: Vật lý 10: Chuyển động cơ (Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)

Câu trả lời:

a) Khi lấy ngẫu nhiên một viên kẹo trong hộp, có 4 kết quả có thể xảy ra về màu của viên kẹo lấy ra: hồng, xanh, vàng, cam.

b) Tập hợp B các kết quả có thể xảy ra đối với màu của viên kẹo đã lấy:

B= {hồng; màu xanh lá; màu vàng; trái cam}

c) Hai điều cần lưu ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

* Chọn ngẫu nhiên 1 viên kẹo

* Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của viên kẹo đã lấy ra là {màu hồng; màu xanh lá; màu vàng; trái cam}

BÀI TẬP:

Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Một hộp có 5 thẻ cùng loại, mỗi thẻ ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; Hai thẻ khác nhau có hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một thẻ từ hộp.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút.

b) Số xuất hiện trên quân bài rút có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra cho số xuất hiện trên thẻ đã rút.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Xem thêm:: Vật lý 10: Chuyển động cơ (Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)

Câu trả lời:

a) Có 5 kết quả có thể xảy ra tương ứng với 5 số trong 5 quân bài trong hộp, tức là số 1 xuất hiện; 2; 3; 4; 5.

b) Số xuất hiện trên quân bài rút là một phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5}

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mỗi quân bài được rút là {1; 2; 3; 4; 5}.

Trong đó, 1 ký hiệu cho kết quả lấy được quân bài số 1;

2 biểu tượng cho kết quả lấy được quân bài có số 2;

3 biểu tượng cho kết quả lấy được quân bài có số 3;

4 biểu tượng cho kết quả lấy được quân bài có số 4;

5 biểu tượng cho kết quả lấy được quân bài có số 5.

d) Có hai điều cần lưu ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên:

* Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra cho mỗi thẻ được rút là {1; 2; 3; 4; 5}.

Bài 2 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Lớp 6B tổ chức trò chơi “Vòng tròn sở thích”, trong đó một đĩa tròn được chia thành 6 phần bằng nhau được đánh số tương ứng từ 1 đến 6, kim được cố định như hình vẽ bên.

Quay đĩa 1 lần

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số quạt mà kim chỉ vào khi đĩa dừng lại.

b) Là số trong hình quạt mà kim chỉ đến khi đĩa dừng là một phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số quạt mà kim chỉ vào khi đĩa dừng lại.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

Xem thêm:: Vật lý 10: Chuyển động cơ (Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)

Câu trả lời:

Xem thêm:: Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp. Các yếu tố của bộ sưu tập

a) Có 6 khả năng xảy ra đối với số trong hình quạt mà kim chỉ vào khi đĩa dừng lại, tức là kim chỉ vào số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

b) Số ở hình quạt mà kim chỉ đến khi đĩa dừng lại là một phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6}

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số quạt mà kim chỉ vào khi đĩa dừng lại: {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

Trong đó, 1 thể hiện kết quả mà kim chỉ khi đĩa dừng ở số 1;

2 ký hiệu cho kết quả kim chỉ khi đĩa dừng ở số 2;

3 ký hiệu cho kết quả kim chỉ khi đĩa dừng ở số 3;

4 ký hiệu cho kết quả kim chỉ khi đĩa dừng ở số 4;

5 ký hiệu cho kết quả kim chỉ khi đĩa dừng ở số 5;

6 ký hiệu cho kết quả kim chỉ vào khi đĩa dừng ở số 6.

d) 2 điều cần lưu ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên:

* Kim chỉ vào một số ngẫu nhiên trên vòng tròn

* Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số quạt mà kim chỉ vào khi đĩa dừng: {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

Bài 3 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng màu xanh, 1 quả bóng màu đỏ, 1 quả bóng màu vàng, 1 quả bóng màu nâu và 1 quả bóng màu tím; Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy.

b) Màu của quả bóng được vẽ có phải là một phần tử của tập {blue; màu đỏ; màu vàng; Màu nâu; tím} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra cho màu của quả bóng được vẽ.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Xem thêm:: Vật lý 10: Chuyển động cơ (Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)

Câu trả lời:

a) Khi lấy ngẫu nhiên từ hộp một bi thì có 5 khả năng xảy ra là bi có màu xanh, đỏ, vàng, nâu, tím.

b) Màu của quả bóng được vẽ có phải là một phần tử của tập {blue; màu đỏ; màu vàng; Màu nâu; Màu tím}

Xem thêm: : Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 54 SGK Vật Lý 11

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy là { màu xanh da trời; màu đỏ; màu vàng; Màu nâu; Màu tím}

d) Hai điều cần lưu ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

* Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được rút ra là {màu xanh lam; màu đỏ; màu vàng; Màu nâu; Màu tím}

Bài 4 trang 16 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát viên xúc xắc ở hình bên.

Mỗi con súc sắc có sáu mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Lăn xúc xắc một lần.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với mặt của con súc sắc.

b) Mặt của con xúc xắc có phải là phần tử của tập hợp { mặt chấm I không; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra cho mặt của con súc sắc.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Xem thêm:: Vật lý 10: Chuyển động cơ (Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 11)

Câu trả lời:

a) Có 6 kết quả có thể xảy ra đối với mặt ngửa tương ứng với 6 mặt của con súc sắc.

b) Mặt của con súc sắc có phải là phần tử của tập {mặt một chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm}

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt của con súc sắc {1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm}.

d) Hai điều cần lưu ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

* Tung xúc xắc một lần và mặt xúc xắc xuất hiện ngẫu nhiên

* Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi mặt xúc xắc là: {1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm}.

giaibaitap.me

Bạn thấy bài viết ” Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2 ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Học Tập

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button