Giải bài 6 Ba đường conic

LT-VD 1: Lập phương trình chính tắc của elip (E) đi qua hai điểm M(0; 3) và $N\left( 3;-\frac{12}{5} \right)$

Hướng dẫn giải:

Phương trình chính tắc của hình elip có dạng: $\frac{{{x}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{y}^{2}}}{ { {b}^{2}}}=1$ (a>b>0)

Vì $M\left(0;3\right)~\in(E) nên: \frac{{{0}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{ 3}^{2}}}{{{b}^{2}}}=1$ . Vậy ${{b}^{2}}={{3}^{2}}=9$ (1)

Vì $N\left(0;3\right)~\in(E) nên: \frac{{{3}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{ (-\frac{12}{5})}^{2}}}{{{b}^{2}}}=1$ (2)

Thay (1) vào (2) để được: $\frac{{{3}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{\left( \frac{-12 } {5} \right)}^{2}}}{{{3}^{2}}}=1$

$\Leftrightarrow {{a}^{2}}=25$

Vì vậy, hình elip (E) có phương trình chính tắc: $\frac{{{x}^{2}}}{25}+\frac{{{y}^{2}}}{9}=1$

LT-VD 2: Viết phương trình hypebol sau dưới dạng chính tắc:

$4{{x}^{2}}-9{{y}^{2}}=1$

Hướng dẫn giải:

$4{{x}^{2}}-9{{y}^{2}}=1$

$\Rightarrow$ Phương trình chính tắc của hyperbol: $ \frac{{{x}^{2}}}{\frac{1}{4}}-\frac{{{y}^{2}}} { \frac{1}{9}}=1$

LT-VD 3: Viết phương trình của các parabol sau ở dạng chính tắc:

Một. $x=\frac{{{y}^{2}}}{4}$

b. ${{x}^{2}}-{{y}^{2}}=0$

Hướng dẫn giải:

Một. $x=\frac{{{y}^{2}}}{4}$

$\Rightarrow$ Phương trình chính tắc của parabol là: ${{y}^{2}}=4x$

b. ${{x}^{2}}-{{y}^{2}}=0$

$\Rightarrow$ Phương trình chính tắc của parabol là: ${{y}^{2}}={{x}^{2}}$

B. Bài tập và lời giải

Giải bài 1 ba đường cônic

Bài tập 1. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của elip?

Một. $\frac{{{x}^{2}}}{64}+\frac{{{y}^{2}}}{64}=1$

b. $\frac{{{x}^{2}}}{64}-\frac{{{y}^{2}}}{64}=1$

c. $\frac{{{x}^{2}}}{64}+\frac{{{y}^{2}}}{25}=1$

d. $\frac{{{x}^{2}}}{25}+\frac{{{y}^{2}}}{64}=1$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 2 ba đường cônic

Bài tập 2. Cho hình elip (E) có phương trình chính tắc $\frac{{{x}^{2}}}{49}+\frac{{{y}^{2}}}{25}=1$. Tìm tọa độ các giao điểm của (E) với các trục Ox, Oy và tọa độ các tiêu điểm của (E).

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 3 ba đường cônic

Bài tập 3. Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết tọa độ hai giao điểm của (E) với Ox và Oy là ${{A}_{1}}(-5;0)$ và ${{B , tương ứng. }_{2}}(0;\sqrt{10})$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 4 ba đường cônic

Bài tập 4. Chúng ta biết rằng Mặt trăng chuyển động quanh Trái đất theo hình elip mà Trái đất là một tiêu điểm. Hình elip có ${{A}_{1}}{{A}_{2}}=768\text{ }800$km và ${{B}_{1}}{{B}_{2} } =767\text{ }619$ km (Nguồn: Ron Larson (2014), Precalculus Real Mathematics, Real People, Cengage (Hình 62) Viết phương trình chính tắc cho hình elip đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 5 ba đường cônic

Bài tập 5. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của Hyperbola?

Một. $\frac{{{x}^{2}}}{9}+\frac{{{y}^{2}}}{9}=1$

b. $\frac{{{x}^{2}}}{9}-\frac{{{y}^{2}}}{9}=1$

c. $\frac{{{x}^{2}}}{9}-\frac{{{y}^{2}}}{64}=1$

d. $\frac{{{x}^{2}}}{64}-\frac{{{y}^{2}}}{9}=1$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 6 ba đường cônic

Bài tập 6. Tìm tọa độ các tiêu điểm của hypebol trong mỗi trường hợp sau:

Một. $\frac{{{x}^{2}}}{9}-\frac{{{y}^{2}}}{16}=1$

b. $\frac{{{x}^{2}}}{36}-\frac{{{y}^{2}}}{25}=1$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 7 ba đường cônic

Bài tập 7. Viết phương trình chính tắc của Hyperbola (H), biết rằng $N\left( \sqrt{10};2 \right)$ nằm trên (H) và tọa độ giao điểm của (H) đối với Ox trục bằng 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 8 ba đường cônic

Bài tập 8. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của Parabol?

Một. ${{y}^{2}}=-2x$

b. ${{y}^{2}}=2x$

c. ${{x}^{2}}=-2y$

d. ${{y}^{2}}=\sqrt{5}x$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải câu 9 về ba đường cônic

Bài tập 9. Tìm tọa độ tiêu điểm và viết phương trình đường chuẩn của parabol trong mỗi trường hợp sau:

Một. ${{y}^{2}}=\frac{5x}{2}$

b. ${{y}^{2}}=2\sqrt{2}x$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 10 ba đường cônic

Bài tập 10. Viết phương trình chính tắc của parabol biết tiêu điểm là F(6,0).

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 11 ba đường cônic

Bài tập 11. Một bóng đèn có tiết diện là một parabol (Hình 63). Parabol có chiều rộng giữa các cạnh AB = 40 cm và chiều sâu h = 30 cm (h là khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn đặt tại tiêu điểm S. Viết phương trình chính tắc của parabol.

Giải bài 6 Ba đường cônic

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem: Giải bài 6 Ba đường conic Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Bài Giải Khác Tại Đây Bài Tập Toán Hình Học Lớp 11

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button