Giải Bài tập cuối chương VII trang 103

Bài tập 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(3;4); B(2; 5). Tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ là:

A. (1;-1) B. (1;1) C.(-1;1) D.(-1;-1)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C. (-1;1)

Bài tập 2. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $\Delta :2x-3y+4=0$ ?

A. $\overrightarrow{{{n}_{1}}}=(3;2)$

B. $\overrightarrow{{{n}_{2}}}=(2;3)$

C. $\overrightarrow{{{n}_{3}}}=(3;-2)$

D. $\overrightarrow{{{n}_{4}}}=(2;-3)$

Hướng dẫn giải:

Đáp án D. $\overrightarrow{{{n}_{4}}}=(2;-3)$

Bài tập 3. Toạ độ I tâm của đường tròn (C): ${{\left( x+6 \right)}^{2}}+{{\left( y-12 \right)}^{2}}=81$ Là :

A. (6;-12) B. (-6;12) C. (-12;6) D.(12;-6)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B. (-6;12)

Bài tập 4. Khoảng cách từ điểm A(1;1) đến đường thẳng $\Delta :3x+4y+13=0$ bằng:

A. 2 B.2 C.3 D.4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D. 4

B. Bài tập và lời giải

Giải câu 5 bài tập cuối chương VII

Bài tập 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP có M(2;1); N(-1;3); P(4;-2)

Một. Tìm tọa độ của các vectơ $\overrightarrow{OM};\overrightarrow{MN},\overrightarrow{MP}$

b. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{MP}$

c. Tính độ dài các đoạn thẳng $MN,MP$

d. Tính $\cos \widehat{NMP}$

đ. Tìm tọa độ trung điểm I của NP và trọng tâm G của tam giác MNP.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải câu 6 bài tập cuối chương VII

Bài tập 6. Viết phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Một. d đi qua điểm A(-3;2) và có một vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n}=(2;-3)$

b. d đi qua điểm B(-2; -5) và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u}=(-7;6)$

c. d đi qua hai điểm C(4;;3) và D(5,2)

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập câu hỏi 7 cuối chương VII

Bài tập 7. Viết phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau:

Một. (C) có tâm I(-4;2) và bán kính R = 3

b. (C) có tâm P(3;-2) và đi qua điểm E(1;4)

c. (C) có tâm Q(5;-1) và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta :3x+4y-1=0$

d. (C) đi qua ba điểm A(-3;2); B(-2; -5) và D(5;2).

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập câu 8 cuối chương VII

Bài tập 8. Quan sát hình 64 và thực hiện các thao tác sau:

Một. phương trình của đường thẳng d

b. Phương trình của đường tròn (C)

c. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M(2+\sqrt{2};1+\sqrt{2})$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập 9 cuối chương VII

Bài tập 9. Cho hai đường thẳng:

${{\Delta }_{1}}:\sqrt{3}x+y-4=0$ ; ${{\Delta }_{2}}:x+\sqrt{3}y-2\sqrt{3}=0$

Một. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng ${{\Delta }_{1}}$ và ${{\Delta }_{2}}$

b. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng ${{\Delta }_{1}}$ và ${{\Delta }_{2}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập câu hỏi 10 cuối chương VII

Bài tập 10. Tìm xem mỗi hình nón có phương trình bên dưới là hình nón nào (elip, hypebol, parabol) và tìm tọa độ tiêu điểm của hình nón đó.

Một. ${{y}^{2}}=18x$

b. $\frac{{{x}^{2}}}{64}+\frac{{{y}^{2}}}{25}=1$

c. $\frac{{{x}^{2}}}{9}-\frac{{{y}^{2}}}{16}=1$

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập 11 cuối chương VII

Bài tập 11. Cho tam giác $A{{F}_{1}}{{F}_{2}}$, trong đó A(0;4) ; ${{F}_{1}}(-3;0)$ ; ${{F}_{2}}(3;0)$.

Một. Lập phương trình tổng quát cho các đường thẳng $A{{F}_{1}}$ và $A{{F}_{2}}$

b. Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác $A{{F}_{1}}{{F}_{2}}$.

c. Lập phương trình chính tắc của elip (E) có hai tiêu điểm ${{F}_{1}}$; ${{F}_{2}}(3;0)$ sao cho (E) đi qua A.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập câu hỏi 12 cuối chương VII

Bài tập 12. Trên màn hình radar của đài kiểm soát không lưu sân bay A có hệ trục tọa độ Oxy (Hình 65), trong đó đơn vị trên mỗi trục tính bằng km và đài kiểm soát không lưu được coi là gốc tọa độ 0 (0; 0). Nếu máy bay đang bay cách tháp điều khiển trong phạm vi 500 km, nó sẽ hiển thị trên màn hình radar dưới dạng một điểm chuyển động trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.

Một chiếc máy bay khởi hành từ sân bay B lúc 14 giờ. Sau thời gian + (giờ) vị trí của mặt phẳng xác định bởi điểm M có tọa độ như sau:

$\left\{ \begin{align}& x=\frac{1600}{3}-\frac{1400}{3}t \\ & y=\frac{1900}{3}-\frac{1400} {3}t \\\end{align} \right.$

Một. Tìm vị trí của máy bay lúc 14 giờ 30 phút. Máy bay có xuất hiện trên màn hình radar vào thời điểm này không?

b. Máy bay gần tháp kiểm soát không lưu nhất lúc mấy giờ? Tính khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu lúc đó.

c. Máy bay rời khỏi màn hình radar lúc mấy giờ?

Giải Bài tập cuối chương VII trang 103

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem: Giải Bài tập cuối chương VII trang 103 Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Bài Giải Khác Tại Đây Bài Tập Toán Hình Học Lớp 11

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button