Giải bài tập cuối chương VIII trang 76

A. THỬ MỸ

Bài tập 8.17. Số cách xếp 4 bông hoa khác nhau vào 4 lọ khác nhau (mỗi bông hoa vào 1 lọ) là

A.16.

B.24.

C. 8

mất 4

Hướng dẫn giải:

Câu trả lời là không

Bài tập 8.18. Số các số có ba chữ số khác nhau mà các chữ số đều lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là

A.120.

B.60.

C.720

mất 2

Hướng dẫn giải:

Câu trả lời là không

Bài tập 8.19. Số cách chọn 3 học sinh tham gia học bơi từ một nhóm gồm 10 học sinh là

A. 3628800

B. 604800

C. 120

D.720.

Hướng dẫn giải:

ĐÁP ÁN C

Bài tập 8.20. Bạn An tung xúc xắc hai lần. Số trường hợp có tổng số chấm xuất hiện trên hai lần gieo súc sắc là 8 là

A. 36 B. 6

C. 5 D. 4

Hướng dẫn giải:

ĐÁP ÁN C

Bài tập 8.21. hệ số của x4 trong khai triển nhị thức (3x – 4)5 Được

A. 1620 B. 60 . C. -60 D. -1620.

Hướng dẫn giải:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

B. Bài tập và lời giải

Giải bài tập 8.22 cuối chương VIII

B. BÀI TẬP

Bài tập 8.22.

Một. Hỏi có bao nhiêu cách viết một dãy 5 chữ hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh (gồm 26 chữ cái)?

b. Có bao nhiêu cách khác nhau để viết dãy 5 chữ hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh (gồm 26 chữ cái)?

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập 8.23 ​​cuối chương VIII

Bài tập 8.23. Từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Một. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

b. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3?

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài 8.24 cuối chương VIII

Bài tập 8.24. Tế bào A có 2n = 8 nhiễm sắc thể, nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n = 14 NST và nguyên phân 4 lần liên tiếp. Tính và so sánh tổng số nhiễm sắc thể ở tế bào A và ở tế bào B được tạo ra.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập 8.25 cuối chương VIII

Bài tập 8.25. Lớp 10B có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh tham gia đội tình nguyện của trường trong mỗi trường hợp sau?

Một. Ba học sinh bất kỳ được chọn.

b. Ba học sinh được chọn gồm 1 nam và 2 nữ.

c. Trong ba học sinh được chọn có ít nhất một nam.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải bài tập 8.26 cuối chương VIII

Bài tập 8.26. Trong khai triển nhị thức Newton của (2x + 3)5hệ số của x4 hoặc hệ số của x3 to hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem: Giải bài tập cuối chương VIII trang 76 Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Bài Giải Toán sách KẾT NỐI TRI THỨC Tại Đây Bài Tập Toán Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button