Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Tài chính (Finance)

  • ngân sách: /ˈbʌdʒɪt/ : ngân sách

  • vốn: /ˈkæpɪtəl/ : thủ đô

  • tiền tệ: /ˈkʌrənsi/ : tiền tệ

  • thâm hụt: /ˈdefɪsɪt/ : thâm hụt

  • quỹ: /fʌnd/ : quỹ

  • lạm phát: /ɪnˈfleɪʃən/ : lạm phát

  • đầu tư: /ɪnˈvest/ : đầu tư

  • chính sách: /ˈpɒləsi/ : chính sách

Bạn đang xem: Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Tài chính (Finance) Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Các Từ Vựng Khác Tại Đây Phương Pháp Từ Vựng Tiếng Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button