Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Tôn giáo (Religions)

  • Christian: /ˌkrɪstiˈænəti/ : Cơ đốc giáo

  • Công giáo La Mã: /ˌrəʊmən kəˈθɒlɪsɪzəm/: Cơ đốc giáo

  • Phật giáo: /ˈbʊdɪzəm/ : Phật giáo

  • Hồi giáo: /’izlɑ:m/ : Hồi giáo

  • Hinduism: /’hindu:izəm/ : Ấn Độ giáo, đạo Hindu

  • Do Thái giáo: /’dʤu:deiizəm/ : Do Thái giáo

  • Shintoism: /ˈʃɪntəʊizəm/ : Thần đạo

  • Atheism: /ˈeɪθiɪzəm/ : thuyết vô thần

  • Nho giáo: /kənˈfjuːʃənɪzm/ : Nho giáo

  • Taoism: /ˈtaʊɪzəm/ : Đạo giáo

Bạn đang xem: Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Tôn giáo (Religions) Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Các Từ Vựng Khác Tại Đây Phương Pháp Từ Vựng Tiếng Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button