Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng

Bạn đang xem:
Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Phiếu kiểm tra lý thuyết

1. Lợi ích của Hệ thống Kiểm soát Nội bộ: Công cụ hiệu quả để giảm gian lận và rủi ro

– Giúp đạt được mục tiêu lợi nhuận

– Chống thất thoát nguồn lực (Tài chính, nhân lực, v.v.)

– Đảm bảo báo cáo tài chính đáng tin cậy

– Đảm bảo tuân thủ pháp luật

Giúp tổ chức đi đến nơi mong muốn và tránh những cạm bẫy và rủi ro nguy hiểm trên đường đi

2. Những hạn chế tiềm ẩn của hệ thống kiểm soát nội bộ

– Quan hệ lợi ích: khi lựa chọn quy trình kiểm soát hay thủ tục kiểm soát phải sử dụng LI-CP để chọn phương pháp hiệu quả hơn-> có thể tính đến CP hiện tại nhưng lợi ích kéo dài nhiều năm; Có thể chấp nhận một số RR hiển thị nhưng không quan trọng

– Thông đồng

– Gian lận trong quản lý: chính người ra quyết định cũng gian lận -> cấp dưới phát hiện nhưng không dám có ý kiến ​​hoặc có ý kiến ​​nhưng không đến được cấp quản lý cao hơn

– Tình huống bất ngờ

– Vấn đề con người

3. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống kiểm soát nội bộ (chỉ nêu những nét chính của từng thời kỳ)

– Giai đoạn đầu: thuật ngữ kiểm soát nội bộ lần đầu tiên được nhắc đến
1929: Theo Fed, kiểm soát nội bộ là ->

Công cụ bảo vệ tiền và các tài sản khác
Dịch vụ lấy mẫu của KTV.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 5: Comprehension – Hiểu Tiếng Anh 6 trang 56 sách Kite

– Giai đoạn hình thành: đề cập đến Kế toán và Quản lý nhưng còn mơ hồ

1949, AICPA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Hoa Kỳ), Kiểm soát nội bộ -> Các yếu tố cấu thành và tầm quan trọng đối với quản trị công ty và kiểm toán viên độc lập

1958: Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) – báo cáo thủ tục kiểm toán 29 “Phạm vi xem xét kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên”, lần đầu tiên phân biệt giữa kiểm soát nội bộ quản lý và kiểm soát kế toán.

1962, CPA ban hành SAP 33, hạn chế nghiên cứu về kiểm soát nội bộ trong kế toán, nhưng không buộc phải đánh giá kiểm soát nội bộ về quản lý => khái niệm mơ hồ

– Giai đoạn phát triển:

1985: COSO (Ủy ban Tổ chức Bảo trợ). Được tài trợ bởi 5 tổ chức: AICPA, AAA, FEI, IMA, IIA

1992: Báo cáo COSO 1992 -> báo cáo đầu tiên nghiên cứu và định nghĩa đầy đủ về kiểm soát nội bộ, hệ thống nhất

– Thời kỳ cận đại: 1992 -> nay (Hậu COSO)

2004: ERM 2004

2006: Hướng dẫn COSO 2006 -> quảng cáo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mối quan hệ Lợi ích – CP

1998: Báo cáo Basel 1998 về giám sát ngân hàng

2008: Hướng dẫn của COSO 2008

4. Quy trình soạn thảo Bcao COSO bao gồm 7 giai đoạn

5. Cấu trúc COSO Bcao gồm 4 phần:

Tóm tắt điều hành

Khuôn của KSNB.

Báo cáo của một khán giả bên ngoài

Công cụ đánh giá HTKSNB

Xem thêm: Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 11

6. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO:

Là một quy trình được điều chỉnh bởi: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các mem khác trong doanh nghiệp

Được thiết kế để cung cấp phạm vi bảo hiểm hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau:

– Hoạt động hiệu lực & hiệu quả

– Báo cáo tài chính đáng tin cậy

– Tuân thủ luật và quy định hiện hành

7. Trách nhiệm quản lý:

Ban Giám đốc: Quản lý gián tiếp, chỉ đạo các chính sách và mục tiêu

NQL: quản lý trực tiếp

Kiểm toán nội bộ: trực tiếp chịu sự quản lý của Giám đốc

Ban kiểm soát: trực tiếp chịu sự điều hành của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát do Đại hội đồng thành viên bầu hoặc bãi miễn, có tối thiểu 03 thành viên, nhưng tối đa là 05 thành viên. Trưởng Ban kiểm soát là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại hội thành viên và Ban Thường vụ Hiệp hội. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Ban điều hành và có thể được bầu bổ sung khi có nhu cầu.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Ban điều hành, theo quy chế riêng được Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội thành viên thông qua.

8. Các thành phần của HTKSNB

một. Môi trường khách sạn: tạo bầu không khí chung về khách sạn trong toàn đơn vị -> phản ánh quan điểm, nhận thức của nhà quản lý

Trung thực và giá trị đạo đức -> Quan điểm của HĐQT

b. Xếp hạng RR:

Xem thêm: Bài tập ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Nhận dạng RR: xác định mục tiêu và thiết lập RR. cơ chế công nhận

Xếp hạng RR: thiệt hại và xác suất

Các biện pháp đối phó RR:

– Tránh (xem RR nhưng không quan tâm)

– Chuyển giao rủi ro (nhận thấy có rủi ro -> yêu cầu kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán viên hoặc công an địa phương điều tra, xử lý)

– Chấp nhận RR: KH trả thừa 10đ-> NV lấy 10đ này => chấp nhận để NV lấy

– Giảm RR: bằng cách xem xét quản lý rủi ro

c. Hoạt động kiểm soát: chính sách + thủ tục để các chỉ thị NQL được thực hiện -> xử lý rủi ro. 2 loại

Theo mục đích: phòng ngừa, phát hiện, bồi thường (bổ sung, thay thế bằng hệ thống KS khác, vd khi tạm dừng thi thì “bồi thường” bằng cách bổ sung giám thị hành lang…)

Theo chức năng (lưu ý chức năng không kiêm nhiệm, xử lý thông tin và phân tích đánh giá)

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (685 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng

Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng

Hình Ảnh về:
Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng

Video về:
Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng

Wiki về
Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng


Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Phiếu kiểm tra lý thuyết

1. Lợi ích của Hệ thống Kiểm soát Nội bộ: Công cụ hiệu quả để giảm gian lận và rủi ro

- Giúp đạt được mục tiêu lợi nhuận

- Chống thất thoát nguồn lực (Tài chính, nhân lực, v.v.)

- Đảm bảo báo cáo tài chính đáng tin cậy

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật

Giúp tổ chức đi đến nơi mong muốn và tránh những cạm bẫy và rủi ro nguy hiểm trên đường đi

2. Những hạn chế tiềm ẩn của hệ thống kiểm soát nội bộ

– Quan hệ lợi ích: khi lựa chọn quy trình kiểm soát hay thủ tục kiểm soát phải sử dụng LI-CP để chọn phương pháp hiệu quả hơn-> có thể tính đến CP hiện tại nhưng lợi ích kéo dài nhiều năm; Có thể chấp nhận một số RR hiển thị nhưng không quan trọng

- Thông đồng

– Gian lận trong quản lý: chính người ra quyết định cũng gian lận -> cấp dưới phát hiện nhưng không dám có ý kiến ​​hoặc có ý kiến ​​nhưng không đến được cấp quản lý cao hơn

- Tình huống bất ngờ

- Vấn đề con người

3. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống kiểm soát nội bộ (chỉ nêu những nét chính của từng thời kỳ)

– Giai đoạn đầu: thuật ngữ kiểm soát nội bộ lần đầu tiên được nhắc đến
1929: Theo Fed, kiểm soát nội bộ là ->

Công cụ bảo vệ tiền và các tài sản khác
Dịch vụ lấy mẫu của KTV.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 5: Comprehension - Hiểu Tiếng Anh 6 trang 56 sách Kite

– Giai đoạn hình thành: đề cập đến Kế toán và Quản lý nhưng còn mơ hồ

1949, AICPA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Hoa Kỳ), Kiểm soát nội bộ -> Các yếu tố cấu thành và tầm quan trọng đối với quản trị công ty và kiểm toán viên độc lập

1958: Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) – báo cáo thủ tục kiểm toán 29 “Phạm vi xem xét kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên”, lần đầu tiên phân biệt giữa kiểm soát nội bộ quản lý và kiểm soát kế toán.

1962, CPA ban hành SAP 33, hạn chế nghiên cứu về kiểm soát nội bộ trong kế toán, nhưng không buộc phải đánh giá kiểm soát nội bộ về quản lý => khái niệm mơ hồ

- Giai đoạn phát triển:

1985: COSO (Ủy ban Tổ chức Bảo trợ). Được tài trợ bởi 5 tổ chức: AICPA, AAA, FEI, IMA, IIA

1992: Báo cáo COSO 1992 -> báo cáo đầu tiên nghiên cứu và định nghĩa đầy đủ về kiểm soát nội bộ, hệ thống nhất

- Thời kỳ cận đại: 1992 -> nay (Hậu COSO)

2004: ERM 2004

2006: Hướng dẫn COSO 2006 -> quảng cáo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mối quan hệ Lợi ích - CP

1998: Báo cáo Basel 1998 về giám sát ngân hàng

2008: Hướng dẫn của COSO 2008

4. Quy trình soạn thảo Bcao COSO bao gồm 7 giai đoạn

5. Cấu trúc COSO Bcao gồm 4 phần:

Tóm tắt điều hành

Khuôn của KSNB.

Báo cáo của một khán giả bên ngoài

Công cụ đánh giá HTKSNB

Xem thêm: Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 11

6. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO:

Là một quy trình được điều chỉnh bởi: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các mem khác trong doanh nghiệp

Được thiết kế để cung cấp phạm vi bảo hiểm hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau:

– Hoạt động hiệu lực & hiệu quả

- Báo cáo tài chính đáng tin cậy

- Tuân thủ luật và quy định hiện hành

7. Trách nhiệm quản lý:

Ban Giám đốc: Quản lý gián tiếp, chỉ đạo các chính sách và mục tiêu

NQL: quản lý trực tiếp

Kiểm toán nội bộ: trực tiếp chịu sự quản lý của Giám đốc

Ban kiểm soát: trực tiếp chịu sự điều hành của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát do Đại hội đồng thành viên bầu hoặc bãi miễn, có tối thiểu 03 thành viên, nhưng tối đa là 05 thành viên. Trưởng Ban kiểm soát là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại hội thành viên và Ban Thường vụ Hiệp hội. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Ban điều hành và có thể được bầu bổ sung khi có nhu cầu.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Ban điều hành, theo quy chế riêng được Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội thành viên thông qua.

8. Các thành phần của HTKSNB

một. Môi trường khách sạn: tạo bầu không khí chung về khách sạn trong toàn đơn vị -> phản ánh quan điểm, nhận thức của nhà quản lý

Trung thực và giá trị đạo đức -> Quan điểm của HĐQT

b. Xếp hạng RR:

Xem thêm: Bài tập ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Nhận dạng RR: xác định mục tiêu và thiết lập RR. cơ chế công nhận

Xếp hạng RR: thiệt hại và xác suất

Các biện pháp đối phó RR:

- Tránh (xem RR nhưng không quan tâm)

- Chuyển giao rủi ro (nhận thấy có rủi ro -> yêu cầu kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán viên hoặc công an địa phương điều tra, xử lý)

- Chấp nhận RR: KH trả thừa 10đ-> NV lấy 10đ này => chấp nhận để NV lấy

– Giảm RR: bằng cách xem xét quản lý rủi ro

c. Hoạt động kiểm soát: chính sách + thủ tục để các chỉ thị NQL được thực hiện -> xử lý rủi ro. 2 loại

Theo mục đích: phòng ngừa, phát hiện, bồi thường (bổ sung, thay thế bằng hệ thống KS khác, vd khi tạm dừng thi thì “bồi thường” bằng cách bổ sung giám thị hành lang…)

Theo chức năng (lưu ý chức năng không kiêm nhiệm, xử lý thông tin và phân tích đánh giá)

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (685 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Hướng #dẫn #ôn #tập #môn #kiểm #toán #nội #bộ #Tài #liệu #Đại #học #cao #đẳng

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #tập #môn #kiểm #toán #nội #bộ #Tài #liệu #Đại #học #cao #đẳng

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

Những lưu ý trắc nghiệm lý thuyết
1. Ích lợi của HTKSNB: Công cụ hữu hiệu để giảm thiểu gian lận và rủi ro

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giúp đạt mục tiêu lợi nhuận
– Ngăn ngừa mất mát nguồn lực (Tài chính, nhân sự…)
– Đảm bảo BCTC đáng tin cậy

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đảm bảo tuân thủ pháp luật
– Giúp tổ chức đi đến đâu nó muốn và tránh những cạm bẫy nguy hiểm cũng như các rủi ro trên đường đi của nó
2. Hạn chế tiềm tàng của HTKSNB

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Quan hệ lợi ích- cp: khi lựa chọn 1 quy trình KS hoặc 1 TTKS phải xxet LI-CP để chọn pp hiệu quả hơn-> có thể tính đến CP hiện tại nhưng lợi ích kéo dài trong nhiều năm; có thể chấp nhận 1 số RR nhìn thấy đc nhưng ko trọng yếu
– Sự thông đồng
– Gian lận quản lý: bản thân người ra quyết định đã gian lận -> cấp dưới phát hiện nhưng ko dám đưa ra ý kiến hoặc ra ý kiến nhưng ko tới các cấp QL cao hơn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Những tình huống ngoài dự kiến
– Vấn đề con người
3. Lịch sử hình thành và phát triển HTKSNB (chỉ đề cập những nét chính của từng giai đoạn)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giai đoạn sơ khai: thuật ngữ KSNB được đề cập lần đầu tiên1929: theo FED, KSNB là ->
Công cụ bảo về tiền và các TS khácPhục vụ lấy mẫu thử nghiệm của KTV
.u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc:active, .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 5: Comprehension – Soạn Anh 6 trang 56 sách Cánh diều– Giai đoạn hình thành: đề cập đến Kế toán và Quản lý nhưng vẫn còn mơ hồ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1949, AICPA (Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ), KSNB -> Các yếu tố cấu thành & tầm quan trọng đvoi việc quản trị DN và đv kiểm toán viên độc lập
1958: Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) – báo cáo thủ tục kiểm toán 29 “ Phạm vi xem xét KSNB của KTV”, lần đầu tiên phân biệt KSNB về quản lý và KSNB về kế toán
1962, CPA ban hành SAP 33, giới hạn nghiên cứu KSNB về kế toán, nhưng không bị buộc đánh giá KSNB về quản lý => khái niệm còn mơ hồ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giai đoạn phát triển:
1985: COSO (Committee of Sponsoring Organization). Bảo trợ của 5 tổ chức: AICPA, AAA, FEI, IMA, IIA
1992: Báo cáo COSO 1992 -> báo cáo đầu tiên nghiên cứu và định nghĩa đầy đủ về KSNB, mang tính hệ thống cao nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giai đoạn hiện đại: 1992 -> nay (Hậu COSO)
2004: ERM 2004
2006: COSO Guidance 2006 -> hdan ad cho DN vừa & nhỏ, mối qhe Lợi ích – CP

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1998: Báo cáo Basel 1998 về giám sát ngân hàng
2008: COSO Guidance 2008
4. Quy trình soạn thảo Bcao COSO gồm 7 giai đoạn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Cấu trúc Bcao COSO gồm 4 phần:
Tóm tắt dành cho nhà điều hành
Khuôn mẫu của KSNB

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Báo cáo của đối tượng bên ngoài
Công cụ đánh giá HTKSNB
.u16229cc849686e98fe43761550fb4895 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895:active, .u16229cc849686e98fe43761550fb4895:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 116. Khái niệm HTKSNB theo COSO:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Là 1 quá trình được chi phối bởi: HĐQT, Ban điều hành, Các mem khác trong DN
Được thiết kế nhằm ccap sự đbao hợp lý để đạt các mục tiêu:
– Hoạt động hiệu quả & hữu hiệu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– BCTC đáng tin cậy
– Tuân thủ luật pháp & qdinh hiện hành
7. Trách nhiệm quản lý:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HĐQT: Quản lý mang tính gián tiếp, chỉ đạo những chính sách và mục tiêu
NQL: quản lý trực tiếp
KTNB: trực tiếp dưới quyền QL của GĐ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ban KS: trực tiếp dưới quyền QL của HĐQT
Ban kiểm Soát do Ðại Hội hoặc Hội Nghị toàn thể Hội Viên bầu hoặc miễn nhiệm, có tối thiểu 03 thành viên, nhưng tối đa không quá 05 thành viên. Trưởng Ban Kiểm Soát là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại Hội toàn thể Hội Viên và Ban Thường Trực Hội. Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành và có thể bầu bổ sung khi có nhu cầu.
Ban Kiểm Soát hoạt động độc lập với Ban Chấp Hành, theo quy chế riêng do Ðại Hội hoặc Hội Nghị toàn thể Hội Viên thông qua.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8. Các thành phần của HTKSNB
a. Môi trường KS: tạo bầu không khí chung về KS trong toàn đơn vị -> phản ánh quan điểm và nhận thức của NQL
Tính trung thực và giá trị đạo đức -> quan điểm HĐQT

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Đánh giá RR:
.ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea:active, .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7Nhận dạng RR: xác định mục tiêu và thiết lập cơ chế nhận dạng RR
Đánh giá RR: thiệt hại và xác suất xảy ra

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các biện pháp đối phó RR:
– Tránh né (thấy RR nhưng ko quan tâm)
– Chuyển giao RR (nhận thấy có RR-> yêu cầu KTNB hoặc KTV ĐL hoặc công an điều tra xử lý)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Chấp nhận RR: KH trả thừa 10d-> NV lấy 10d này => chấp nhận để cho NV lấy luôn
– Giảm RR: bằng cách xem xét quản trị RR
c. Hoạt động KS: các chính sách + thủ tục nhằm cho các chỉ thị của NQL được thực hiện -> đối phó RR. Có 2 loại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo mục đích: phòng ngừa, phát hiện, bù đắp (bổ sung, thay thế bằng HTKS khác, vd: khi gác thi, “bù đắp” bằng việc bổ sung giám thị hành lang…)
Theo chức năng (chú ý chức năng bất kiêm nhiệm, KS quá trình xử lý thông tin và phân tích rà soát)
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (685 bình chọn)

Related posts:Bài tập môn thuế – Tài liệu Đại học – cao đẳng
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Các dạng toán về biểu thức đại số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 7

#Hướng #dẫn #ôn #tập #môn #kiểm #toán #nội #bộ #Tài #liệu #Đại #học #cao #đẳng

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #tập #môn #kiểm #toán #nội #bộ #Tài #liệu #Đại #học #cao #đẳng

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #tập #môn #kiểm #toán #nội #bộ #Tài #liệu #Đại #học #cao #đẳng

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #tập #môn #kiểm #toán #nội #bộ #Tài #liệu #Đại #học #cao #đẳng

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

Những lưu ý trắc nghiệm lý thuyết
1. Ích lợi của HTKSNB: Công cụ hữu hiệu để giảm thiểu gian lận và rủi ro

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giúp đạt mục tiêu lợi nhuận
– Ngăn ngừa mất mát nguồn lực (Tài chính, nhân sự…)
– Đảm bảo BCTC đáng tin cậy

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đảm bảo tuân thủ pháp luật
– Giúp tổ chức đi đến đâu nó muốn và tránh những cạm bẫy nguy hiểm cũng như các rủi ro trên đường đi của nó
2. Hạn chế tiềm tàng của HTKSNB

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Quan hệ lợi ích- cp: khi lựa chọn 1 quy trình KS hoặc 1 TTKS phải xxet LI-CP để chọn pp hiệu quả hơn-> có thể tính đến CP hiện tại nhưng lợi ích kéo dài trong nhiều năm; có thể chấp nhận 1 số RR nhìn thấy đc nhưng ko trọng yếu
– Sự thông đồng
– Gian lận quản lý: bản thân người ra quyết định đã gian lận -> cấp dưới phát hiện nhưng ko dám đưa ra ý kiến hoặc ra ý kiến nhưng ko tới các cấp QL cao hơn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Những tình huống ngoài dự kiến
– Vấn đề con người
3. Lịch sử hình thành và phát triển HTKSNB (chỉ đề cập những nét chính của từng giai đoạn)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giai đoạn sơ khai: thuật ngữ KSNB được đề cập lần đầu tiên1929: theo FED, KSNB là ->
Công cụ bảo về tiền và các TS khácPhục vụ lấy mẫu thử nghiệm của KTV
.u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc:active, .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3d1b0525823eca4f4ce8f26683dda5bc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 5: Comprehension – Soạn Anh 6 trang 56 sách Cánh diều– Giai đoạn hình thành: đề cập đến Kế toán và Quản lý nhưng vẫn còn mơ hồ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1949, AICPA (Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ), KSNB -> Các yếu tố cấu thành & tầm quan trọng đvoi việc quản trị DN và đv kiểm toán viên độc lập
1958: Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) – báo cáo thủ tục kiểm toán 29 “ Phạm vi xem xét KSNB của KTV”, lần đầu tiên phân biệt KSNB về quản lý và KSNB về kế toán
1962, CPA ban hành SAP 33, giới hạn nghiên cứu KSNB về kế toán, nhưng không bị buộc đánh giá KSNB về quản lý => khái niệm còn mơ hồ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giai đoạn phát triển:
1985: COSO (Committee of Sponsoring Organization). Bảo trợ của 5 tổ chức: AICPA, AAA, FEI, IMA, IIA
1992: Báo cáo COSO 1992 -> báo cáo đầu tiên nghiên cứu và định nghĩa đầy đủ về KSNB, mang tính hệ thống cao nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giai đoạn hiện đại: 1992 -> nay (Hậu COSO)
2004: ERM 2004
2006: COSO Guidance 2006 -> hdan ad cho DN vừa & nhỏ, mối qhe Lợi ích – CP

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1998: Báo cáo Basel 1998 về giám sát ngân hàng
2008: COSO Guidance 2008
4. Quy trình soạn thảo Bcao COSO gồm 7 giai đoạn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Cấu trúc Bcao COSO gồm 4 phần:
Tóm tắt dành cho nhà điều hành
Khuôn mẫu của KSNB

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Báo cáo của đối tượng bên ngoài
Công cụ đánh giá HTKSNB
.u16229cc849686e98fe43761550fb4895 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895:active, .u16229cc849686e98fe43761550fb4895:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u16229cc849686e98fe43761550fb4895:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 116. Khái niệm HTKSNB theo COSO:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Là 1 quá trình được chi phối bởi: HĐQT, Ban điều hành, Các mem khác trong DN
Được thiết kế nhằm ccap sự đbao hợp lý để đạt các mục tiêu:
– Hoạt động hiệu quả & hữu hiệu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– BCTC đáng tin cậy
– Tuân thủ luật pháp & qdinh hiện hành
7. Trách nhiệm quản lý:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HĐQT: Quản lý mang tính gián tiếp, chỉ đạo những chính sách và mục tiêu
NQL: quản lý trực tiếp
KTNB: trực tiếp dưới quyền QL của GĐ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ban KS: trực tiếp dưới quyền QL của HĐQT
Ban kiểm Soát do Ðại Hội hoặc Hội Nghị toàn thể Hội Viên bầu hoặc miễn nhiệm, có tối thiểu 03 thành viên, nhưng tối đa không quá 05 thành viên. Trưởng Ban Kiểm Soát là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại Hội toàn thể Hội Viên và Ban Thường Trực Hội. Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành và có thể bầu bổ sung khi có nhu cầu.
Ban Kiểm Soát hoạt động độc lập với Ban Chấp Hành, theo quy chế riêng do Ðại Hội hoặc Hội Nghị toàn thể Hội Viên thông qua.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8. Các thành phần của HTKSNB
a. Môi trường KS: tạo bầu không khí chung về KS trong toàn đơn vị -> phản ánh quan điểm và nhận thức của NQL
Tính trung thực và giá trị đạo đức -> quan điểm HĐQT

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Đánh giá RR:
.ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea:active, .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufabb9f36569ee06d01588ef6d091bdea:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7Nhận dạng RR: xác định mục tiêu và thiết lập cơ chế nhận dạng RR
Đánh giá RR: thiệt hại và xác suất xảy ra

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các biện pháp đối phó RR:
– Tránh né (thấy RR nhưng ko quan tâm)
– Chuyển giao RR (nhận thấy có RR-> yêu cầu KTNB hoặc KTV ĐL hoặc công an điều tra xử lý)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Chấp nhận RR: KH trả thừa 10d-> NV lấy 10d này => chấp nhận để cho NV lấy luôn
– Giảm RR: bằng cách xem xét quản trị RR
c. Hoạt động KS: các chính sách + thủ tục nhằm cho các chỉ thị của NQL được thực hiện -> đối phó RR. Có 2 loại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo mục đích: phòng ngừa, phát hiện, bù đắp (bổ sung, thay thế bằng HTKS khác, vd: khi gác thi, “bù đắp” bằng việc bổ sung giám thị hành lang…)
Theo chức năng (chú ý chức năng bất kiêm nhiệm, KS quá trình xử lý thông tin và phân tích rà soát)
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (685 bình chọn)

Related posts:Bài tập môn thuế – Tài liệu Đại học – cao đẳng
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Các dạng toán về biểu thức đại số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 7

Chuyên mục: Giáo dục
#Hướng #dẫn #ôn #tập #môn #kiểm #toán #nội #bộ #Tài #liệu #Đại #học #cao #đẳng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button