Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán

Bạn đang xem:
Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

I- Các khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính hợp nhất được sử dụng để tóm tắt tất cả các tài sản và nguồn gốc của những tài sản đó tại một thời điểm nhất định.

II- Biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân bằng.

1- Giá trị biểu thức: Tiền bạc.

2- Vào một thời điểm nhất định.

Đặc điểm:

Các số liệu chỉ phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo.

Tổng hợp toàn bộ giá trị của tài sản và nguồn hình thành tài sản sau một quá trình sản xuất kinh doanh.

3- Tác dụng:

Xem toàn bộ giá trị của tài sản hiện có, hình thái vật chất của tài sản, nguồn gốc của tài sản đó.

Đánh giá chung về tình hình tài chính, tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

4- Nội dung và cấu trúc của bảng: Xuất phát từ yêu cầu biểu hiện hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp: Tài sản bao gồm những tài sản nào và tài sản ở đâu nên kết cấu của bảng được xây dựng thành hai mặt hoặc hai phần:

A- PHẦN TÀI SẢN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của tất cả các nhóm tài sản (theo tính thanh khoản giảm dần). Tài sản được chia thành hai loại lớn:

– Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình yêu của giới trẻ hiện nay

– Tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn.

B- PHẦN NGUỒN VỐN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả các đối tượng trong nhóm nguồn vốn theo kỳ hạn thanh toán tăng dần. Vốn được chia thành hai loại chính:

– Nợ phải trả.

– Nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong mỗi loại cũng chia thành nhiều khoản, nhiều mục để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo quy định và sắp xếp thống nhất.

Hai mặt của bảng phản ánh hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Về mặt định lượng, luôn có:

Tài sản = Vốn

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Bình đẳng đại diện cho sự cân bằng. Số dư là một thuộc tính cơ bản của Bảng cân đối kế toán.

Ví dụ, phân biệt tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp theo thông tin sau (Lập bảng cân đối kế toán):

5- Xét sự cân bằng của bảng:

Ý tưởng: Giao dịch kinh tế phát sinh là sự kiện làm thay đổi tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp. Điều kiện là giao dịch kinh tế: Liên quan đến ít nhất hai đối tượng kế toán và phải có giá trị cụ thể.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản và nguồn vốn luôn biến động (tăng hoặc giảm) do tác động của các nghiệp vụ kinh tế. Như vậy, sự biến động của tài sản và nguồn vốn có làm mất cân đối của bảng cân đối kế toán?

Xem thêm: Nghị luận về phong trào học sinh du học hiện nay (Dàn ý + 4 bài văn mẫu)Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán - BangCDKT2
Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán - BangCDKT3

Mặc dù các giao dịch kinh tế rất đa dạng, nhưng nhìn chung, ảnh hưởng của chúng đối với tài sản và nguồn vốn không có gì khác ngoài 4 trường hợp sau:

· Trường hợp 1: Liên quan đến hai mục một bên Tài sản: mục này tăng, mục kia giảm.

Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng 5.000.000 đồng và nhập quỹ tiền mặt.

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm 5.000.000 đồng

Tiền mặt tăng thêm 5.000.000 VND

· Trường hợp 2: Liên quan đến 2 khoản 1 bên Nguồn vốn: khoản này tăng, khoản kia giảm.

Ví dụ: khoản vay ngắn hạn 10.000.000đ để trả nợ người bán.

Phân tích: Vay ngắn hạn tăng: 10.000.000 VND

Phải trả người bán giảm: 10.000.000 đồng

· Trường hợp 3: Các mục liên quan ở cả hai bên của bảng: các mục này tăng cùng nhau.

Ví dụ: Mua nguyên vật liệu chưa thanh toán cho người bán 20.000.000 đồng.

Phân tích: Nguyên vật liệu tăng: 20.000.000 đồng

Phải trả người bán tăng: 10.000.000 đ

· Trường hợp 4: Các mục liên quan ở cả hai bên của bảng: các mục này giảm cùng nhau.

Ví dụ, doanh nghiệp sử dụng tiền gửi ngân hàng để trả các khoản vay ngắn hạn ngân hàng 10.000.000 đồng.

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm: 10.000.000đ.

Khoản vay ngắn hạn giảm: 10.000.000đ.

Nhận xét chung:

Mỗi cán bộ kế toán phát sinh liên quan đến ít nhất 2 khoản mục trên bảng cân đối kế toán

Nếu nhân viên kế toán phát sinh chỉ ảnh hưởng đến các khoản mục ở một bên của bảng cân đối kế toán thì tổng số ở phần tài sản và nguồn vốn không thay đổi (Trường hợp 1 & 2).

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Bình luận xã hội về câu nói “Cái khó ló cái khôn”

Nếu sai sót kế toán phát sinh đồng thời ảnh hưởng đến cả hai phần của bảng cân đối kế toán thì tổng số của hai phần thay đổi, tăng hoặc giảm (Trường hợp 3 & 4).

Trong mọi trường hợp khi nhân viên kế toán phát sinh, số dư của bảng không bị phá vỡ nghĩa là:

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG PHÍ

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 – (564 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán

Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán

Hình Ảnh về:
Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán

Video về:
Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán

Wiki về
Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán


Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

I- Các khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính hợp nhất được sử dụng để tóm tắt tất cả các tài sản và nguồn gốc của những tài sản đó tại một thời điểm nhất định.

II- Biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân bằng.

1- Giá trị biểu thức: Tiền bạc.

2- Vào một thời điểm nhất định.

Đặc điểm:

Các số liệu chỉ phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo.

Tổng hợp toàn bộ giá trị của tài sản và nguồn hình thành tài sản sau một quá trình sản xuất kinh doanh.

3- Tác dụng:

Xem toàn bộ giá trị của tài sản hiện có, hình thái vật chất của tài sản, nguồn gốc của tài sản đó.

Đánh giá chung về tình hình tài chính, tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

4- Nội dung và cấu trúc của bảng: Xuất phát từ yêu cầu biểu hiện hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp: Tài sản bao gồm những tài sản nào và tài sản ở đâu nên kết cấu của bảng được xây dựng thành hai mặt hoặc hai phần:

A- PHẦN TÀI SẢN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của tất cả các nhóm tài sản (theo tính thanh khoản giảm dần). Tài sản được chia thành hai loại lớn:

- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình yêu của giới trẻ hiện nay

- Tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn.

B- PHẦN NGUỒN VỐN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả các đối tượng trong nhóm nguồn vốn theo kỳ hạn thanh toán tăng dần. Vốn được chia thành hai loại chính:

- Nợ phải trả.

- Nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong mỗi loại cũng chia thành nhiều khoản, nhiều mục để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo quy định và sắp xếp thống nhất.

Hai mặt của bảng phản ánh hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Về mặt định lượng, luôn có:

Tài sản = Vốn

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Bình đẳng đại diện cho sự cân bằng. Số dư là một thuộc tính cơ bản của Bảng cân đối kế toán.

Ví dụ, phân biệt tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp theo thông tin sau (Lập bảng cân đối kế toán):

5- Xét sự cân bằng của bảng:

Ý tưởng: Giao dịch kinh tế phát sinh là sự kiện làm thay đổi tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp. Điều kiện là giao dịch kinh tế: Liên quan đến ít nhất hai đối tượng kế toán và phải có giá trị cụ thể.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản và nguồn vốn luôn biến động (tăng hoặc giảm) do tác động của các nghiệp vụ kinh tế. Như vậy, sự biến động của tài sản và nguồn vốn có làm mất cân đối của bảng cân đối kế toán?

Xem thêm: Nghị luận về phong trào học sinh du học hiện nay (Dàn ý + 4 bài văn mẫu)Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán - BangCDKT2
Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán - BangCDKT3

Mặc dù các giao dịch kinh tế rất đa dạng, nhưng nhìn chung, ảnh hưởng của chúng đối với tài sản và nguồn vốn không có gì khác ngoài 4 trường hợp sau:

· Trường hợp 1: Liên quan đến hai mục một bên Tài sản: mục này tăng, mục kia giảm.

Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng 5.000.000 đồng và nhập quỹ tiền mặt.

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm 5.000.000 đồng

Tiền mặt tăng thêm 5.000.000 VND

· Trường hợp 2: Liên quan đến 2 khoản 1 bên Nguồn vốn: khoản này tăng, khoản kia giảm.

Ví dụ: khoản vay ngắn hạn 10.000.000đ để trả nợ người bán.

Phân tích: Vay ngắn hạn tăng: 10.000.000 VND

Phải trả người bán giảm: 10.000.000 đồng

· Trường hợp 3: Các mục liên quan ở cả hai bên của bảng: các mục này tăng cùng nhau.

Ví dụ: Mua nguyên vật liệu chưa thanh toán cho người bán 20.000.000 đồng.

Phân tích: Nguyên vật liệu tăng: 20.000.000 đồng

Phải trả người bán tăng: 10.000.000 đ

· Trường hợp 4: Các mục liên quan ở cả hai bên của bảng: các mục này giảm cùng nhau.

Ví dụ, doanh nghiệp sử dụng tiền gửi ngân hàng để trả các khoản vay ngắn hạn ngân hàng 10.000.000 đồng.

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm: 10.000.000đ.

Khoản vay ngắn hạn giảm: 10.000.000đ.

Nhận xét chung:

Mỗi cán bộ kế toán phát sinh liên quan đến ít nhất 2 khoản mục trên bảng cân đối kế toán

Nếu nhân viên kế toán phát sinh chỉ ảnh hưởng đến các khoản mục ở một bên của bảng cân đối kế toán thì tổng số ở phần tài sản và nguồn vốn không thay đổi (Trường hợp 1 & 2).

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Bình luận xã hội về câu nói "Cái khó ló cái khôn"

Nếu sai sót kế toán phát sinh đồng thời ảnh hưởng đến cả hai phần của bảng cân đối kế toán thì tổng số của hai phần thay đổi, tăng hoặc giảm (Trường hợp 3 & 4).

Trong mọi trường hợp khi nhân viên kế toán phát sinh, số dư của bảng không bị phá vỡ nghĩa là:

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG PHÍ

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 - (564 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Kiến #thức #kế #toán #Bảng #cân #đối #kế #toán

[rule_3_plain]

#Kiến #thức #kế #toán #Bảng #cân #đối #kế #toán

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
I- Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II- Biểu hiện phương pháp tổng hợp cân đối.
1- Giá trị biểu hiện: Tiền.
2- Tại một thời điểm nhất định.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đặc điểm:
Số liệu chỉ phản ánh tình trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.
Có tính tổng kết toàn bộ giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản sau một quá trình sản xuất kinh doanh.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Tác dụng:
Thấy được toàn bộ giá trị tài sản hiện có, hình thái vật chất của tài sản, nguồn hình thành tài sản đó.
Đánh giá khái quát tình hình tài chính, sự biến động tăng giảm của nguồn vốn chủ sở hữu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4- Nội dung và kết cấu của bảng: Xuất phát từ yêu cầu biểu hiện hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp: Tài sản gồm những gì và tài sản do đâu mà có nên kết cấu của bảng được xây dựng theo 2 bên hoặc hai phần:
A- PHẦN TÀI SẢN:
Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm tài sản (theo tính lưu động giảm dần). Phần tài sản được chia làm 2 loại lớn:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.
.u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83:active, .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình yêu của tuổi trẻ hiện nay– Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.
B- PHẦN NGUỒN VỐN:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm nguồn vốn theo thời hạn thanh toán tăng dần. Phần nguồn vốn được chia làm 2 loại lớn:
– Nợ phải trả.
– Nguồn vốn chủ sở hữu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trong từng loại còn chia thành nhiều mục, nhiều khoản để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo những quy định và sắp xếp thống nhất.
Hai bên của bảng phản ánh hai mặt khác nhau tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Xét về mặt lượng thì bao giờ cũng có:
Tài sản = Nguồn vốn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu
Tính bằng nhau biểu hiện tính cân đối. Tính cân đối là tính chất cơ bản của Bảng Cân Đối Kế Toán.
VD: Phân biệt tài sản và nguồn vốn cho một cho một doanh nghiệp theo các thông tin sau (Lập bảng cân đối kế toán):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5- Xét tính cân đối của bảng:
Khái niệm: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là sự kiện làm biến động tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp. Điều kiện đề là nghiệp vụ kinh tế: Liên quan đến ít nhất hai đối tượng kế toán và phải có giá trị cụ thể.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại tài sản và nguồn vốn luôn biến động (tăng lên hoặc giảm xuống) do tác động của các nghiệp vụ kinh tế. Vậy sự biến động của tài sản và nguồn vốn có làm phá vỡ tính chất cân đối của bảng cân đối kế toán?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u793a3aa855a4f711fe12160134abdada { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada:active, .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về phong trào đi du học nước ngoài của học sinh hiện nay (Dàn ý + 4 mẫu)

Mặc dù các nghiệp vụ kinh tế đa dạng nhưng nói chung ảnh hưởng của chúng lên tài sản và nguồn vốn làm thay đổi bảng không ngoài 4 trường hợp sau:
· Trường hợp 1: Liên quan 2 khoản mục một bên Tài sản: khoản mục này tăng, khoản mục kia thì giảm.
Vd: Rút tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ nhập quỹ tiền mặt.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm 5.000.000đ
Tiền mặt tăng 5.000.000đ
· Trường hợp 2: Liên quan 2 khoản mục một bên Nguồn vốn: khoản mục này tăng, khoản mục kia thì giảm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vd: DN vay ngắn hạn 10.000.000đ trả nợ cho người bán.
Phân tích: Vay ngắn hạn tăng:10.000.000đ
Phải trả người bán giảm:10.000.000đ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

· Trường hợp 3: Liên quan khoản mục hai bên bảng: các khoản mục này cùng tăng.
Vd: Mua nguyên liệu nhập kho chưa trả tiền người bán 20.000.000đ.
Phân tích: Nguyên liệu tăng: 20.000.000đ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phải trả người bán tăng:10.000.000đ
· Trường hợp 4: Liên quan khoản mục hai bên bảng: các khoản mục này cùng giảm.
Vd: DN sử dụng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 10.000.000đ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm: 10.000.000trđ.
Vay ngắn hạn giảm: 10.000.000trđ.
Nhận xét chung:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi NVKT phát sinh liên quan ít nhất 2 khoản mục trên bảng CĐKT
Nếu NVKT phát sinh chỉ ảnh hưởng đến những khoản mục ở một bên của bảng CĐKT thì số tổng cộng ở phần tài sản và phần nguồn vốn vẫn không thay đổi (Nvụ 1 & 2).
.ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2:active, .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về câu nói Cái khó bó cái khônNếu NVKT phát sinh đồng thời ảnh hưởng đến những cả hai phần của bảng CĐKT thì số tổng cộng ở 2 phần thay đổi, cùng tăng hoặc cùng giảm (Nvụ 3 & 4).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trong mọi trường hợp khi có NVKT phát sinh, tính chất cân đối của bảng không bị phá vỡ nghĩa là:
TỔNG CỘNG TÀI SẢN = TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
Download văn bản để xem thêm chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (564 bình chọn)

Related posts:Hệ thống kiến thức cần ghi nhớ môn Toán lớp 4, 5
Toán 6 Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh Kết nối tri thức với cuộc sống
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 5 – Hệ thống kiến thức lớp 5 môn Toán
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 12 – Hệ thống kiến thức lớp 12 môn Toán

#Kiến #thức #kế #toán #Bảng #cân #đối #kế #toán

[rule_2_plain]

#Kiến #thức #kế #toán #Bảng #cân #đối #kế #toán

[rule_2_plain]

#Kiến #thức #kế #toán #Bảng #cân #đối #kế #toán

[rule_3_plain]

#Kiến #thức #kế #toán #Bảng #cân #đối #kế #toán

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
I- Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II- Biểu hiện phương pháp tổng hợp cân đối.
1- Giá trị biểu hiện: Tiền.
2- Tại một thời điểm nhất định.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đặc điểm:
Số liệu chỉ phản ánh tình trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.
Có tính tổng kết toàn bộ giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản sau một quá trình sản xuất kinh doanh.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Tác dụng:
Thấy được toàn bộ giá trị tài sản hiện có, hình thái vật chất của tài sản, nguồn hình thành tài sản đó.
Đánh giá khái quát tình hình tài chính, sự biến động tăng giảm của nguồn vốn chủ sở hữu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4- Nội dung và kết cấu của bảng: Xuất phát từ yêu cầu biểu hiện hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp: Tài sản gồm những gì và tài sản do đâu mà có nên kết cấu của bảng được xây dựng theo 2 bên hoặc hai phần:
A- PHẦN TÀI SẢN:
Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm tài sản (theo tính lưu động giảm dần). Phần tài sản được chia làm 2 loại lớn:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.
.u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83:active, .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u515f17619565731b7496d4b18eed3e83:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình yêu của tuổi trẻ hiện nay– Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.
B- PHẦN NGUỒN VỐN:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm nguồn vốn theo thời hạn thanh toán tăng dần. Phần nguồn vốn được chia làm 2 loại lớn:
– Nợ phải trả.
– Nguồn vốn chủ sở hữu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trong từng loại còn chia thành nhiều mục, nhiều khoản để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo những quy định và sắp xếp thống nhất.
Hai bên của bảng phản ánh hai mặt khác nhau tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Xét về mặt lượng thì bao giờ cũng có:
Tài sản = Nguồn vốn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu
Tính bằng nhau biểu hiện tính cân đối. Tính cân đối là tính chất cơ bản của Bảng Cân Đối Kế Toán.
VD: Phân biệt tài sản và nguồn vốn cho một cho một doanh nghiệp theo các thông tin sau (Lập bảng cân đối kế toán):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5- Xét tính cân đối của bảng:
Khái niệm: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là sự kiện làm biến động tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp. Điều kiện đề là nghiệp vụ kinh tế: Liên quan đến ít nhất hai đối tượng kế toán và phải có giá trị cụ thể.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại tài sản và nguồn vốn luôn biến động (tăng lên hoặc giảm xuống) do tác động của các nghiệp vụ kinh tế. Vậy sự biến động của tài sản và nguồn vốn có làm phá vỡ tính chất cân đối của bảng cân đối kế toán?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u793a3aa855a4f711fe12160134abdada { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada:active, .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u793a3aa855a4f711fe12160134abdada:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về phong trào đi du học nước ngoài của học sinh hiện nay (Dàn ý + 4 mẫu)

Mặc dù các nghiệp vụ kinh tế đa dạng nhưng nói chung ảnh hưởng của chúng lên tài sản và nguồn vốn làm thay đổi bảng không ngoài 4 trường hợp sau:
· Trường hợp 1: Liên quan 2 khoản mục một bên Tài sản: khoản mục này tăng, khoản mục kia thì giảm.
Vd: Rút tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ nhập quỹ tiền mặt.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm 5.000.000đ
Tiền mặt tăng 5.000.000đ
· Trường hợp 2: Liên quan 2 khoản mục một bên Nguồn vốn: khoản mục này tăng, khoản mục kia thì giảm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vd: DN vay ngắn hạn 10.000.000đ trả nợ cho người bán.
Phân tích: Vay ngắn hạn tăng:10.000.000đ
Phải trả người bán giảm:10.000.000đ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

· Trường hợp 3: Liên quan khoản mục hai bên bảng: các khoản mục này cùng tăng.
Vd: Mua nguyên liệu nhập kho chưa trả tiền người bán 20.000.000đ.
Phân tích: Nguyên liệu tăng: 20.000.000đ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phải trả người bán tăng:10.000.000đ
· Trường hợp 4: Liên quan khoản mục hai bên bảng: các khoản mục này cùng giảm.
Vd: DN sử dụng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 10.000.000đ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Tiền gửi ngân hàng giảm: 10.000.000trđ.
Vay ngắn hạn giảm: 10.000.000trđ.
Nhận xét chung:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi NVKT phát sinh liên quan ít nhất 2 khoản mục trên bảng CĐKT
Nếu NVKT phát sinh chỉ ảnh hưởng đến những khoản mục ở một bên của bảng CĐKT thì số tổng cộng ở phần tài sản và phần nguồn vốn vẫn không thay đổi (Nvụ 1 & 2).
.ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2:active, .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud507210a8f0ef747e51e38366f17c0a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về câu nói Cái khó bó cái khônNếu NVKT phát sinh đồng thời ảnh hưởng đến những cả hai phần của bảng CĐKT thì số tổng cộng ở 2 phần thay đổi, cùng tăng hoặc cùng giảm (Nvụ 3 & 4).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trong mọi trường hợp khi có NVKT phát sinh, tính chất cân đối của bảng không bị phá vỡ nghĩa là:
TỔNG CỘNG TÀI SẢN = TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
Download văn bản để xem thêm chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (564 bình chọn)

Related posts:Hệ thống kiến thức cần ghi nhớ môn Toán lớp 4, 5
Toán 6 Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh Kết nối tri thức với cuộc sống
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 5 – Hệ thống kiến thức lớp 5 môn Toán
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 12 – Hệ thống kiến thức lớp 12 môn Toán

Chuyên mục: Giáo dục
#Kiến #thức #kế #toán #Bảng #cân #đối #kế #toán

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button