Châu Văn Liêm

Lời việt bài hát Swim – Fickle Friends lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Embedded video for Lời việt bài hát Swim – Fickle Friends lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt
Subviet: 
Always teaching me how to be
Luôn dạy tôi phải như thế nào
When your folks are not here to see
Khi mọi người không còn ở đây nữa
You’re crashing on the floor with me
Chúng ta đang nằm ngủ với nhau trên sàn
But I can’t sleep
Nhưng tôi không ngủ được
And I don’t wanna know you’ve found another place to go
Và tôi không muốn biết bạn đã có một nơi khác để đi tới
I copy everything practical and for the last time I am sure
Tôi ghi lại mọi thứ có thực và tôi chắc chắn lần cuối cùng
You are not alone
Rằng bạn không một mình
For the last time I am sure
Tôi chắc chắn lần cuối cùng
You are not alone
Rằng bạn không một mình
For the last time I am sure
Tôi chắc chắn lần cuối cùng
I know what to feel when you decide
Tôi biết cảm giác khi bạn quyết định
Why?
Tại sao?
Where is the appeal when you don’t try?
Đâu là điều cuốn hút khi bạn không cố gắng?
It’s your only way to live
Đó là cách duy nhất để sống
Three doors down and one room in
Ba cánh cửa đóng và một phòng bên trong
I lose my mind amongst your things but I can’t swim
Tôi thấy bối rối giữa những đồ vật của bạn nhưng tôi không biết bơi
It’s the same it’s just like then when I was nine and you were ten
Nó giống như khi tôi chín tuổi và bạn mười tuổi
Wishing we would still be friends
Hy vọng chúng ta vẫn là bạn
Where we move is where we end
Nơi ta đến cũng là nơi ta ở
You are not alone
Bạn không một mình
For the last time I am sure
Tôi chắc chắn lần cuối cùng
You are not alone
Bạn không cô đơn
For the last time I am sure
Tôi chắc chắn lần cuối cùng
I know what to feel when you decide
Tôi biết cảm giác khi bạn quyết định
Why?
Tại sao?
Where is the appeal when you don’t try?
Đâu là điều cuốn hút khi bạn không cố gắng?
But I can’t swim
Nhưng tôi không biết bơi
I know what to feel when you decide
Tôi biết cảm giác khi bạn quyết định
Why?
Tại sao?
Where is the appeal when you don’t try?
Đâu là điều cuốn hút khi bạn không cố gắng?
I know what to feel when you decide
Tôi biết cảm giác khi bạn quyết định
Why?
Tại sao?
Where is the appeal when you don’t try?
, Đâu là điều cuốn hút khi bạn không cố gắng?

Nguồn bài viết: Lời việt bài hát Swim – Fickle Friends lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lời Dịch Bài Hát

Xem Thêm:   Lời việt bài hát Vượt qua - The Climb lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *