Những việc cần làm để bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ là gì?

Những việc cần làm để bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ là gì?

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích to lớn mà thanh niên đã đóng góp cho đất nước thì hiện nay, một bộ phận thanh niên vẫn còn những hạn chế, không ít thanh niên còn lúng túng, mơ hồ trong nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Đáng lo ngại hơn, vẫn còn có những thanh niên chưa tích cực trong học tập, rèn luyện, không tham gia vào hoạt động của các đoàn thể, các tổ chức xã hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, có lối sống buông thả, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để hình thành một lớp thanh niên ưu tú, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, chúng ta phải quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa tới việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ, đó là:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nội dung và phương pháp thích hợp làm cơ sở cho phát triển tư duy biện chứng, bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ vững niềm tin của thanh niên vào mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Xem Thêm:   PPM là gì?

Thứ hai, khắc phục tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng ở một bộ phận giới trẻ hiện nay. Kiên trì xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành kỷ luật, có văn hóa, lối sống lành mạnh…

Thứ ba, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; trước những thời cơ và những thách thức mới của cơ chế thị trường, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần coi trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học – kỹ thuật, ngoại ngữ cho thế hệ trẻ… Xây dựng một thế hệ có ý thức tự giác tiếp thu những kiến thức về kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội, có khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Thứ tư, xây dựng môi trường xã hội tích cực, thuận lợi để thanh niên phát triển và hoàn thiện nhân cách, có điều kiện cống hiến cho đất nước. Chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần và nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, như nhu cầu học tập, rèn luyện, việc làm, nhu cầu vui chơi giải trí. Đặc biệt, cần coi trọng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, coi đây là một nội dung quan trọng về công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai.

Xem Thêm:   50+ Kiểu tóc nữ đẹp bắt kịp xu hướng mới nhất cho nàng tự tin toả sáng

Lịch sử phát triển của dân tộc trong bất kỳ thời đại nào cũng cho thấy thanh niên luôn được coi là rường cột và tương lai của đất nước, nhìn vào thế hệ thanh niên hôm nay, biết được tương lai của đất nước mai sau. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ giữ vai trò quyết định cho sự phát triển của dân tộc.

Nguồn bài viết: Những việc cần làm để bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ là gì? Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Kiến Thức

#vanhoc #vanmauhay #tacgiatacpham #tacphamvanhoc #tieuhocchauvanliem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *