Tuyển tập đề kiểm tra môn toán lớp 6 chương 1 hình học có đáp án

Bài kiểm tra số 1

Câu hỏi 1. Vẽ đường thẳng (m.) Lấy (A,B,C) thuộc (m) và (D) không thuộc (m.) Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm

Một) Có bao nhiêu vạch phân biệt? Viết tên các dòng đó.

b) Những đường thẳng nào đồng quy (cắt nhau) tại (D) ?

Câu 2. Đoạn thẳng (AB) có độ dài (12cm,) điểm (C) nằm giữa hai điểm (A) và (B.) Biết rằng (CA-CB=2cm.) Tính độ dài các đoạn thẳng (CA) và (CB).)

Câu 3. Trên tia (Ax) lấy hai điểm (B) và (C) sao cho (AB=4,5cm,AC=9cm.)

Một) Tính độ dài đoạn thẳng (BC.)

b) Chứng minh rằng (B) là trung điểm của đoạn thẳng (AC.)

c) Trên tia đối của tia (Ax) lấy điểm (I) sao cho (A) là trung điểm của (IB.) Tính (IC.)

Đáp án chi tiết đề kiểm tra số 1

Câu hỏi 1.

Một) Có (4) đường thẳng phân biệt là: (m,AD,BD,CD)

b) Các đường thẳng cắt nhau tại (D) là (DA,DB,DC)

Câu 2. Vì (C) nằm giữa (A) và (B) nên ta có (CA+CB=AB=12cm) và (CA-CB=2cm). Ngoại trừ mặt bên, chúng ta có

(trái( CA+CB phải)-trái( CA-CB phải)=12-2Mũi tên trái phải 2CB=10Mũi tên trái phải CB=5cm)

Câu 3. Một) Hai điểm (B,C) thuộc tia (Ax) mà (AB

Ta có (AB+BC=ACRightarrow 4,5+BC=9 Leftrightarrow BC=9-4,5 Leftrightarrow BC=4,5cm.)

b) Điểm (B) nằm giữa hai điểm (A) và (C) và (AB=BC=4,5cm.) Do đó (B) là trung điểm của đoạn thẳng (AC.)

c) Điểm (A) là trung điểm của (IB) nên (IA=AB=4,5cm) và (AI,AB) là hai tia đối nhau. Mặt khác (AB,AC,Ax) là các tia trùng nhau nên (AI) và (AC) là hai tia đối nhau. Do đó (A) nằm giữa hai điểm (I) và (C.)

Ta có (IA+AC=ICLeftrightarrow IC=4,5+9=13,5cm.)

Bài kiểm tra số 2

Câu hỏi 1. Vẽ ba điểm (H,I,K) không thẳng hàng. Vẽ hai tia (HI) và (HK.) Vẽ tia (Ha) cắt tia (IK) tại điểm (O) sao cho (K) nằm giữa (I) và (O.) Vẽ điểm (A) là trung điểm của đường thẳng (HK.)

Câu 2. Cho đoạn thẳng (AB.) Trên tia đối của tia (AB) lấy điểm (M,) Trên tia đối của tia (BA) lấy điểm (N) sao cho (BN=AM.) Chứng minh rằng ( BM=AN. )

Câu 3. Cho đoạn thẳng (AB=8cm.) Gọi (I) là trung điểm của (AB)

Một) Tính (IA,IB)

b) Trên (A,B) lấy hai điểm (C) và (D) sao cho (AC=BD=3cm.) Tính (IC,ID)

c) (I) có là trung điểm của (CD) không?

Đáp án chi tiết đề kiểm tra số 2

Câu hỏi 1.

Câu 2.

Điểm (M) nằm trên tia đối của tia (AB) nên (AM) và (AB) là hai tia đối nhau.

Xem thêm:: Đề thi Tiếng Việt lớp 5 theo Thông tư 22 | Giáo dục Blacasa

Do đó (A) nằm giữa hai điểm (M) và (B.) Ta có (MB=MA+AB)

Tương tự ta có (B) nằm giữa hai điểm (N) và (B) nên (NA=NB+AB)

Mà (MA=NB=5cmMũi tên phải MB=AN.)

Câu 3.

Một) Gọi (I) là trung điểm của (AB) nên (IA=IB=frac{AB}{2}=frac{8}{2}=4cm)

b) Vì (C,I) thuộc (AB) và (AC

Ta có (AC+CI=AILeftrightarrow CI=AI-ACLeftrightarrow CI=4-3=1cm)

Tương tự ta có (D) nằm giữa hai điểm (B) và (I) và (ID=1cm)

c) Vì (I) là trung điểm của (AB) nên (IA) và (IB) là hai tia đối nhau

Điểm (C) thuộc (IA,) (D) thuộc (IB) nên (IC) và (ID) là hai tia đối nhau.

Do đó (I) nằm giữa hai điểm (C) và (D).

Lại có (CI=ID=1cm) nên (I) là trung điểm của (CD)

Bài kiểm tra số 3

Câu hỏi 1. Đối với bản vẽ

để kiểm tra hình ảnh đầu tiên của 6

Một) Kể tên ba điểm thẳng hàng

b) Gọi tên hai tia gốc đối nhau (B).

c) Kể tên các tia gốc (D) trùng nhau

d) Tìm giao điểm của hai đường thẳng (a) và (c).

Câu 2. Điểm (O) trên đường thẳng (xy,) điểm (A) trên tia (Ox,) điểm (B) trên tia (Oy) (không trùng với (O(),)

Một) Kể tên các tia đối nhau của tia (OA).

b) Trong ba điểm (O,B,A) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Câu 3. Cho đoạn thẳng (AB=6cm.) Trên tia (AB) lấy điểm (C) sao cho (AC=2cm)

Một) Tính độ dài đoạn thẳng (CB)

b) Lấy (D) trên tia đối của tia (BC) sao cho (BD=3cm.) Tính (CD)

Đáp án chi tiết đề kiểm tra số 3

Câu hỏi 1. Một) Ba điểm thẳng hàng là (A,B,D)

b) Hai tia đối nhau qua gốc (B) là (BA) và (BD).

c) Các tia gốc (D) trùng nhau là (DB,DA) và (Da)

d) Giao điểm của hai đường thẳng (a) và (c) là (B).

Câu 2.

Xem thêm:: Đáp án môn Toán mã đề 115 kỳ thi THPT Quốc gia 2022 – 2023 – Tinmoi

Một) Các tia đối nhau của tia (OA) là tia (Oy) và (OB)

b) (O) thuộc (xy) nên (Ox) và (Oy) là hai tia đối nhau, (A) thuộc (Ox,) (B) thuộc (Oy) nên (OA) và (OB) là hai tia đối nhau . Do đó (O) nằm giữa hai điểm (A) và (B.)

Câu 3.

Một) Điểm (C) nằm trên đoạn thẳng (AB) nên (C) nằm giữa hai điểm (A) và (B).

Ta có (AC+CB=ABLeftrightarrow 2+CB=6Leftrightarrow CB=4cm)

b) Vì (D) thuộc tia đối của tia (BC) nên (BD) và (BC) là hai tia đối nhau nên (B) nằm giữa hai điểm (C) và (D) ta có (CD=CB+ BD= 4+3=7cm)

Bài kiểm tra số 4

Câu hỏi 1. Cho ba điểm không thẳng hàng (A,B,C)

Một) Vẽ tia (AB,) vẽ đường thẳng (AC,) vẽ đường thẳng (BC)

b) Tìm giao điểm của tia (AB) và đường thẳng (BC).

Câu 2. Cho các đường thẳng (xy) và (O) thuộc (xy.) Trên tia (Ox) lấy một điểm (A.) Trên tia (Oy) lấy hai điểm (B) và (C) sao cho (B) nằm giữa hai điểm. (O) và (C)

Một) Gọi tên các tia gốc (O) đối nhau

b) Kể tên các tia gốc (O) trùng nhau

c) Hình có bao nhiêu dòng?

Câu 3. Trên tia (Ox) cho ba điểm (A,B,C) biết (OA=3cm,OB=5cm,OC=7cm)

Một) Trong ba điểm (A,B,C) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Chứng minh rằng (B) là trung điểm của đoạn thẳng (AC).

Đáp án chi tiết đề kiểm tra số 4

Câu hỏi 1. Một)

b) Giao điểm của tia (AB) với đường thẳng (BC) là (B).

Câu 2.

Một) Các tia đối gốc (O) là: (Ox) và (OB;) (Ox) và (OC;) (Ox) và (Oy;) (OA) và (OB;) (OA) và (OC;) ( OA) và (Oy)

b) Các tia gốc (O) trùng nhau là: (OA) và (Ox;) (OB,OC) và (Oy)

c) Trên hình vẽ có sáu đoạn thẳng là (AO,AB,AC,OB,OC) và (BC).

Câu 3.

Một) Trên tia (Ox) ta có (OA

b) Vì (A) nằm giữa hai điểm (O) và (B) nên

(OA+AB=OBTráimũi tên AB=OB-OA=5-3=2cm)

Vì (B) nằm giữa (O) và (C) nên (OB+BC=OCLeftrightarrow BC=OC-OB=7-5=2cm)

Vì (B) nằm giữa (A) và (C) và (BA=BC=2cm) nên (B) là trung điểm của đoạn thẳng (AC).

Bài kiểm tra số 5

Câu hỏi 1. Cho ba điểm (A,B,C) thẳng hàng, biết (AB=3,5cm,BC=8cm) và (AC=4,5cm.) Trong ba điểm (A,B,C) điểm nào nằm giữa hai điểm đó? số điểm còn lại?

Xem thêm:: 1000 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án hay nhất – VietJack.com

Câu 2. Vẽ hình theo cách diễn đạt dưới đây

– Vẽ hai đường thẳng (xx’) và (yy’) cắt nhau tại (O)

– Lấy điểm (A) trên tia (Ox,) (B) trên tia (Oy) vẽ đường thẳng (tt’) qua (O) cắt đường thẳng (AB) tại (C)

– Vẽ đường thẳng (uv) qua (c) cắt tia (Oy) tại (D) sao cho (D) nằm giữa hai điểm (O) và (B)

Kể tên các tia đối nhau gốc (A,) và các tia có chung gốc (A).

Câu 3. Trên tia (Ox) xác định hai điểm (E) và (F) sao cho (OE=5cm,OF=8cm)

Một) Trong ba điểm (O,E,F) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tại sao ?

b) Tính độ dài đoạn thẳng (EF)

c) Trên tia đối của tia (Ox) lấy điểm (D) sao cho (OD=1cm.) Tính độ dài đoạn thẳng (DE.)

d) So sánh độ dài hai đoạn thẳng (DE) và (FE)

Đáp án chi tiết đề kiểm tra số 5

Câu hỏi 1. Ta có (AB+AC=BCleft( 3,5+4,5=8 right).) Vậy điểm (A) nằm giữa hai điểm còn lại (B) và (C)

Câu 2.

để kiểm tra mô hình 1st của lop 6

Các tia đối với gốc tọa độ (A) là: (Ax) và (Ax’,) (Ax) và (AO)

Các tia chung gốc (A) là: (AO) và (Ax’)

Câu 3.

Một) Hai điểm (E) và (F) thuộc tia (Ox) mà (OE

b) Ta có (OE+EF=OFL Leftrightarrow EF=OF-OELeftrightarrow EF=8-5=3cm)

c) Ta có (OD) là tia đối của tia (Ox,) mà (OE) và (Ox) là hai tia đối nhau nên (OD) và (OE) là hai tia đối nhau. Do đó (O) nằm giữa hai điểm (D) và (E.)

Ta có (DO+OE=DELeftrightarrow DE=1+5=6cm)

d) Ta có (DE>EFtrái( 6>3 phải))

Gia sư môn toán lớp 12 thầy Mẫn Ngọc Quang khu vực Cầu Giấy Hà Nội: Dạy kèm môn toán lớp 12

Gia sư môn toán lớp 11 thầy Mẫn Ngọc Quang khu vực Cầu Giấy Hà Nội: Dạy thêm toán 11

Dạy kèm toán lớp 10 thầy Mẫn Ngọc Quang khu vực Cầu Giấy Hà Nội: Toán phụ vào 10

Dạy kèm toán lớp 9 thầy Mẫn Ngọc Quang khu vực Cầu Giấy Hà Nội: Dạy kèm toán lớp 9

Dạy kèm toán lớp 8 thầy Mẫn Ngọc Quang khu vực Cầu Giấy Hà Nội: Dạy kèm toán lớp 8

Dạy kèm toán lớp 7 thầy Mẫn Ngọc Quang khu vực Cầu Giấy Hà Nội: Toán phụ 7

Dạy kèm toán lớp 6 thầy Mẫn Ngọc Quang khu vực Cầu Giấy Hà Nội: Dạy kèm toán lớp 6

Bạn thấy bài viết ” Tuyển tập đề kiểm tra môn toán lớp 6 chương 1 hình học có đáp án ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Đề Thi

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button